Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern de centre.

Participar en l’aprovació del projecte educatiu, de la programació general anual, de les normes de funcionament, de la gestió econòmica del centre i dels convenis o acords amb altres entitats o institucions. També intervé en el procediment d’admissió, resolució de conflictes i revisió de sancions d’alumnes. Participa en procediments de selecció o proposta de cessament del director/a, en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i l’evolució del rendiment escolar. Així com qualsevol altre funció que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Properament es crearà un nou Consell Escolar del nou centre educatiu Institut Escola.

Mentrestant, funcionem amb la combinació dels Consells Escolars previs de cada centre:

Escola Caritat Serinyana

Institut Cap de Creus