Visió, valors i trets d’identitat

L’IE de Cadaqués neix amb la voluntat de ser un centre públic que afavoreixi el desenvolupament integral de tots ses alumnes oferint un model educatiu participatiu i de qualitat que els faciliti esdevenir ciutadans lliures, responsables, solidaris i respectuosos amb ses altres i amb l’entorn, ciutadans competents que es puguin incorporar a una societat multicultural i dinàmica, i continuar sa seva formació al llarg de la vida.

Som un centre públic que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Busquem l’èxit de tots i cadascun des nostros i ses nostres alumnes.

Som Escola Verda

Incorporem es valors educatius per a la sostenibilitat en tots ses àmbits de la vida del centre: currículum, gestió, entorn i participació.

Promovem la implicació activa de la comunitat educativa en la millora de l’entorn.