Projecte Educatiu de Centre | PEC

El Projecte Educatiu del Centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, que s’adapta a la realitat de l’alumnat i a l’entorn, d’acord amb les seves necessitats educatives i dels objectius del centre. Contribueix, a més, a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social.

El Projecte Educatiu del Centre (PEC) emmarca el Projecte Lingüístic de Centre (PLC), el Pla TAC i el Pla de Convivència.

Pàgina en procés de construcció.