Projecte Educatiu de Centre | PEC

El Projecte Educatiu del Centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, que s’adapta a la realitat de l’alumnat i a l’entorn, d’acord amb les seves necessitats educatives i dels objectius del centre. Contribueix, a més, a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social.

El Projecte Educatiu del Centre (PEC) emmarca el Projecte Lingüístic de Centre (PLC), l’Estratègia Digital de Centre (EDC, abans coneguda com a Pla TAC) i el Pla de Convivència.

Actualment comptem amb els documents propis dels dos centres educatius dels quals partim (escola i institut) i a mida que avancem, anem construint els nous documents que definiran i regularan el nou Institut Escola.

És per aquest motiu, que en cada apartat, podreu consultar els documents que regien els nostres centres fins ara, els quals s’aniran substituint per la seva nova versió conjunta.

Projecte educatiu de l’Escola