Normes d’Organització i Funcionament de Centre | NOFC

L’organització és un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, assolir l’èxit educatiu.
Les normes d’organització i funcionament (NOFC) estableixen l’estructura organitzativa del centre (criteris organitzatius i pedagògics, procediments i altres aspectes de funcionament, participació de la comunitat educativa en el centre educatiu, mesures de promoció de la convivència i mecanismes de resolució de conflictes, entre altres).