Pla de Convivència

El Pla de Convivència recull les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes, especialment la mediació, així com les mesures i actuacions d’intervenció educativa aplicables en cas d’incompliment de les normes d’organització i funcionament del centre.

Pla de Convivència de l’Escola

Pla de Convivència de l’Institut