Situació laboral i formativa

Dades extretes dels estudis d’inserció laboral dels ensenyaments professionals del Departament d’Educació.