Preguntes més freqüents

1. Quins beneficis podrà obtenir l’empresa?

Al següent enllaç trobareu un esquema on s’explica.

2. En què consisteix el compromís de l’empresa en l’alternança dual?

Al següent enllaç trobareu un esquema on s’explica.

3. Quins són els costos per a l’empresa de la formació dual?

Els associats a l’acolliment de l’alumne en formació. Dependrà de la forma que prengui aquest acolliment: beca formativa o contracte laboral.

4. Com pot l’empresari començar amb la formació dual?

Al següent enllaç trobareu un esquema on s’explica.

5. Té obligació l’empresari de fer alguna aportació econòmica al centre docent per tal d’acollir alumnat de formació dual?

No. Es poden arribar a acords per facilitar equipaments o material propi per treballar a les instal·lacions del centre docent o de l’empresa. Aquests acords s’estableixen en el conveni de col·laboració.

6. És apte qualsevol modalitat de contracte laboral per fer la formació dual?

Sí (tenint en compte la durada i requisits del contracte). Actualment, el contracte que més s’ajusta és el contracte per a la formació i aprenentatge.

7. Quines són les característiques (durada, jornada, salari…) del contracte per a la formació i l’aprenentatge?

Al següent enllaç trobareu tota la informació.

8. Quins avantatges té per a l’empresa el contracte de formació i aprenentatge?

Les empreses poden gaudir d’incentius com ara bonificacions de fins al 100% en les quotes a la Seguretat Social. Es remunera a l’alumnat pel temps efectivament treballat. L’alumnat és format en relació al perfil laboral que ocupa a l’empresa. També es pot beneficiar de les bonificacions al passar a contracte indefinit (vegeu pregunta 11). Altres que la normativa pugui regular.

9. Les bonificacions en les quotes de cotització a la Seguretat Social dels contractes per a la formació i aprenentatge, són d’aplicació directa o l’empresa les ha d’avançar?

Són d’aplicació directa, es tracta de reduccions que es poden aplicar mes a mes.

10. Quan una empresa realitza una sol·licitud per a un contracte de formació i ja té l’autorització per a l’activitat formativa, s’ha de tornar a fer cada any aquesta sol·licitud?

Depèn de com s’hagi gestionat. Si a la sol·licitud d’autorització de l’activitat formativa ja es contemplen dos o tres anys de vigència del contracte, no hi ha cap problema. Si només es va fer per un any, cal tornar a gestionar la sol·licitud l’any següent.

11. Té obligació l’empresa de contractar l’alumnat un cop finalitzat el seu període formatiu?

No. Encara que sovint, quan necessita personal qualificat i format, contracta aquell alumnat que ha format anteriorment.

Esgotada la durada màxima inicial o prorrogada del contracte de formació i aprenentatge, si es transforma en indefinit, les empreses tindran dret a una reducció en les quotes de la Seguretat Social durant 3 anys: 1500 € per homes o 1800 € per a dones. En el supòsit de persones inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu, consistirà en una bonificació.

12. En general hi ha restriccions a l’horari laboral de l’alumne (torns, nocturnitat, etc.)?

El temps total ordinari en alternança (temps a l’empresa i al centre educatiu) no superarà les 8 hores diàries ni les 40 setmanals. Altres jornades, si són en contracte s’han d’ajustar a la normativa laboral i si són en beca requeriran autorització prèvia de la DGFPiERE (Departament d’Educació).

Els menors d’edat, en cap cas poden fer horari nocturn ni treballs a torns.

13. L’alumnat becari ha d’estar donat d’alta a la Seguretat Social?

Sí. Tal com recull el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre. La relació en acord beca és una relació assimilada a la laboral a efectes de Seguretat Social.

14. Cal que l’empresa contracti una assegurança específica per la cobertura d’aquest alumnat?

No. Cal que l’empresa inclogui aquest alumnat en les assegurances que té contractades pels treballadors de l’empresa segons apartat 16 de la  Resolució EDU/2085/2020

15. Quina és la responsabilitat de l’empresa, en matèria de Prevenció de Riscos?

Les empreses han de disposar d’un pla de prevenció de riscos (que contempli també els llocs ocupats pels menors, si és el cas); proporcionar els EPI’s als treballadors i becaris; formar a l’alumnat en els riscos específics del lloc que s’està formant, etc…

16. Qui imparteix la formació específica en prevenció de riscos?

Abans d’incorporar-se a l’empresa, l’alumnat haurà superat la unitat formativa de Prevenció de Riscos Laborals. L’empresa, al seu pla d’acollida, oferirà a l’alumnat la informació sobre els riscos i la formació i els mitjans de protecció corresponents al lloc que ocuparan.

17. Quina documentació cal tenir al centre de treball, en el cas d’atendre una visita de la Inspecció de Treball?

El conveni de col·laboració signat amb el Departament d’Educació o la titularitat del centre educatiu, el conveni col·lectiu de l’empresa (en el cas de contracte), el contracte de treball de l’alumnat aprenent (en el cas del contracte per a la formació i aprenentatge, l’autorització d’inici de l’activitat formativa i l’Annex 1) o l’acord formatiu sota la modalitat de beca formativa, document d’alta de l’alumnat aprenent a la Seguretat Social (TA 2/S), designació del tutor de l’empresa, i altra documentació segons normativa vigent.

18. Què pot fer l’empresari si algun/a alumne/a no té l’actitud adequada?

Contactar amb la persona tutora de dual del centre educatiu el més aviat possible i establir les estratègies per reconduir la situació.

19. L’empresa haurà d’impartir classes teòriques?

No és obligatori, si bé té la possibilitat de fer-ho i incloure a l’aprenent dins dels seus cursos de formació contínua.

20. Quines són les funcions del tutor de dual d’empresa?

Correspon al tutor o tutora d’empresa:

  • Fer l’acolliment de l’alumnat i assegurar que rebi la formació necessària sobre els riscos específics del lloc de treball i les mesures de prevenció i protecció, així com la informació corresponent de l’empresa.
  • Assegurar la transferència de coneixement entre l’empresa, l’alumnat i el centre educatiu.
  • Fer el seguiment de l’acord formatiu individual amb el centre educatiu i garantir-ne l’acompliment a l’empresa; fer les valoracions corresponents al llarg de l’estada de l’alumnat, utilitzant la plataforma informàtica facilitada per la direcció general competent.
  • Garantir la coordinació de l’activitat que desenvolupa per l’alumnat a l’empresa amb els coneixements assolits al centre educatiu.
  • Coordinar-se amb la persona que exerceix la tutoria al centre educatiu.
  • Transmetre les informacions que facilitin la tasca dels instructors o instructores i rebre el seu retorn.
  • Delegar o compartir les funcions i activitats amb els coordinadors de tutors/tutores i/o instructors/instructores, si escau, sense que pugui delegar les responsabilitats.

21. Cal una formació per actuar com a tutor d’empresa?

Els centres educatius ofereixen la informació i formació necessària a les persones tutores de l’empresa per tal que puguin realitzar correctament l’acollida, seguiment i valoracions de l’alumnat aprenent. Els tutors d’empresa reben un document que acredita haver rebut aquesta formació bàsica obligatòria.

22. Poden ser considerats alumnes en alternança ex treballadors de la mateixa empresa?

Una persona que té les competències per haver sigut treballadora després no pot ser considerada alumne/a en formació pel mateix lloc d’estada.

Només en el cas que l’ex treballador/a sigui objecte d’una beca formativa o sigui contractat de nou per desenvolupar unes competències professionals diferents.

FAQs Empresa en pdf