Documentació

 

Nom del document

Centres

depenents del Departament

Centres

d’altres titularitats

Gestió d’autorització/comunicació
Comunicació d’implementació de la formació en alternança, simple o dual (model de referència establert) en els ensenyaments de formació professional inicial per a centres de qualsevol titularitat Portal-.pdf Portal-.pdf
Model de distribució curricular propi Portal-.doc Portal-.doc
Sol·licitud d’autorització de la formació en alternança dual (distribucions curriculars diferents del model de referència) en els ensenyaments de formació professional inicial per a centres de qualsevol titularitat Portal-.pdf Portal-.pdf
Gestió de convenis
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual un cicle formatiu  Portal-.doc  Portal-.pdf
Conveni de col·laboració bilingüe  Portal-.doc  Portal-.doc
Assessorament gestió de convenis 
Odissea- Aula Odissea- Aula
Gestió de l’estada
Declaració de renúncia de l’alumne a fer l’alternança a l’empresa  Portal-.pdf Portal-.pdf
Document de rescissió d’estada formativa amb beca  Portal-.pdf Portal-.pdf
Certificat de formació professional en alternança dual o simple  Portal-.pdf Portal-.pdf
Compromís i acceptació de l’alumne de les condicions de la modalitat  Portal-.pdf Portal-.pdf
Material de comunicació, difusió i formació
Material de difusió  Odissea- Carpeta   Odissea- Carpeta
Informació de la formació dels tutors d’empresa  Odissea- Curs   Odissea- Curs
Introducció a l’FP dual  Odissea- Curs   Odissea- Curs
Plataforma qBid dual   Odissea- Aula    Odissea- Aula