Documentació

 

Nom del document

Centres dependents del Departament

Centres d’altres titularitats
Gestió d’autorització/comunicació
Comunicació d’implementació de la formació en alternança, simple o dual (models curriculars de l’FP inicial) en els ensenyaments de formació professional inicial per a centres de qualsevol titularitat Portal-.pdf Portal-.pdf
Gestió de convenis.
Odissea-Gestió de convenis(Instruccions sobre convenis, models de conveni, formularis, signatura digital, assegurances i normativa). curs curs
Declaració responsable de representació legal Portal-doc Portal-pdf
Declaració responsable de representació legal per a convenis de col·laboració (català – castellà) Portal-doc Portal-doc
Sol·licitud de tramitació de nou conveni de col·laboració o d’addenda a un conveni (CONVENI signat des de la DGFP)
Portal-doc No aplica.
Model Conveni (CONVENI signat des la Direcció dels centres educatius)  Portal-doc  Portal-doc
Conveni de col·laboració bilingüe.  Portal-doc  Portal-doc
​Addenda incorporació cicles formatius conveni dual signat des la Direcció dels centres educatius. Portal-doc Portal-doc
Gestió de l’estada i seguiment de l’alumne.
Compromís i acceptació de l’alumne de les condicions de la modalitat.  Portal-.pdf Portal-.pdf
Declaració de renúncia de l’alumne a fer l’alternança a l’empresa. Portal-.pdf Portal-.pdf
Sol·licitud d’autorització d’acord formatiu amb horari especial amb beca. Portal-pdf Portal-pdf
​Comunicació realització de formació professional dual fora de Catalunya Portal-pdf Portal-pdf
Sol·licitud d’autorització per organitzar la formació dual dins del curs escolar i amb una durada de més de 15 dies d’estada a empresa, sense alternança amb el centre educatiu. Portal-pdf Portal-pdf
Declaració responsable per a les famílies d’alumnes menors de 18 anys de batxillerat i ensenyaments professionals que fan pràctiques en empreses. Portal-pdf Portal-pdf
Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys de batxillerat i altres ensenyaments que fan pràctiques en empreses. Portal-pdf Portal-pdf
Document de suspensió d’estada formativa amb beca. Portal-pdf Portal-pdf
Document de rescissió d’estada formativa amb beca. Portal-.pdf Portal-.pdf
Certificat de formació professional en alternança dual o simple.  Portal-.pdf  Portal-.pdf
Material de comunicació, difusió i formació Carpeta Carpeta
Formació

La formació de les persones tutores d’empresa (formació formadors)

  Curs   Curs
Full de signatures. Formació bàsica de tutors d’empresa Portal-pdf Portal-pdf
Introducció a l’FP dual Curs   Curs
Coordinació i Suport qBID_FCT_2020-2021 Curs    Curs
qBID Accés Accés