Documentació

 

Nom del document

Centres dependents del Departament

Centres d’altres titularitats
Gestió d’autorització/comunicació
Comunicació d’implementació de la formació en alternança, simple o dual (models curriculars de l’FP inicial) en els ensenyaments de formació professional inicial per a centres de qualsevol titularitat Portal-.pdf Portal-.pdf
Gestió de convenis
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual un cicle formatiu  Portal-.doc  Portal-doc
Conveni de col·laboració bilingüe.  Portal-.doc  Portal-.doc
Gestió de l’estada
Declaració de renúncia de l’alumne a fer l’alternança a l’empresa. Portal-.pdf Portal-.pdf
Document de rescissió d’estada formativa amb beca. Portal-.pdf Portal-.pdf
Certificat de formació professional en alternança dual o simple.  Portal-.pdf  Portal-.pdf
Compromís i acceptació de l’alumne de les condicions de la modalitat.  Portal-.pdf Portal-.pdf
Sol·licitud d’autorització per ajustar el temps de formació en empreses per incidències relacionades amb la COVID-19. Portal-pdf Portal-pdf
Declaració responsable per a les famílies d’alumnes menors de 18 anys de batxillerat i ensenyaments professionals que fan pràctiques en empreses. Portal-pdf Portal-pdf
Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys de batxillerat i altres ensenyaments que fan pràctiques en empreses. Portal-pdf Portal-pdf
Sol·licitud d’ampliació puntual del marc horari de l’estada amb beca. Portal-pdf Portal-pdf
Sol·licitud d’autorització d’acord formatiu amb horari especial amb beca. Portal-pdf Portal-pdf
Sol·licitud d’autorització per a la realització de formació professional dual fora d’Espanya. Portal-pdf Portal-pdf
Document de suspensió d’estada formativa amb beca. Portal-pdf Portal-pdf
Sol·licitud d’autorització per a organitzar la formació dual en períodes superiors a 15 dies d’estada a empresa sense alternança amb el centre educatiu, en el període comprés entre l’1 de setembre i el 31 de maig Portal-pdf Portal-pdf
Material de comunicació, difusió i formació
Carpeta d’FP dual  Odissea- Carpeta   Odissea- Carpeta
Tríptic d’FP dual Tríptic –pdf Tríptic –pdf
Quatríptic – Guia de contractació Quatríptic-pdf Quatríptic-pdf
FP dual – Guia de l’aprenent Guia-pdf Guia-pdf
Informació de la formació dels tutors d’empresa  Odissea- Curs   Odissea- Curs
Introducció a l’FP dual  Odissea- Curs   Odissea- Curs
Coordinació i Suport qBID_FCT_2020-2021   Odissea- Curs    Odissea-Curs
qBID Accés Accés