Preguntes més freqüents

1. Afecta plantilles?

No afecta. Hi haurà els mateixos recursos que amb la modalitat ordinària.

2. És possible fer alternança simple amb un alumne que només té pendent l’FCT?

Sí, però cal anar amb compte, perquè si se li fa contracte de formació, l’empresa no podrà justificar el 25% del temps de feina com a estudis del cicle, perquè ja tindrà la major part del cicle cursat i qualificat.

3. Quins límits horaris té l’alumnat per la realització de l’alternança a l’empresa. Poden anar-hi en horari fora de l’acordat?

Entre les 06.00 i les 22.00 hores en el cas de la beca. En el cas de contracte el que estableix la normativa laboral.L’horari sempre serà el que consti en l’acord formatiu.

4. Quins límits d’edat té la FP dual?

No té límit d’edat. Les persones majors de 25 anys no poden fer la dual amb contracte de formació aprenentatge, l’han de fer en beca o en un altre tipus de contracte.

5. El centre docent fa el seguiment de l’activitat de l’alumne/a en l’empresa?

Es recomana mantenir un contacte mensual amb l’empresa, i es realitzen tots aquells contactes de seguiment que siguin necessaris entre les persones tutores del centre educatiu i de l’empresa. El programari qBID dual en proporciona la gestió del seguiment de les activitats de l’alumnat a l’empresa.

6. Com s’avalua l’activitat de l’alumnat en l’empresa?

La junta d’avaluació ha d’avaluar el mòdul professional de Síntesi o de Projecte i els professors que en tinguin l’atribució docent han de determinar la qualificació final. Les qualificacions finals s’estableixen a partir de les informacions i valoracions compartides de l’empresa i de l’autoavaluació de l’alumnat.

7. Tots l’alumnat del grup escolar ha de participar en la formació dual?

L’alumnat que no pugui participar en l’alternança, pot completar els seus estudis amb activitats organitzades pel centre educatiu.

8. Hi ha diferència en el seguiment per part del centre de l’alumnat acollit en beca o amb contracte?

No hi ha diferència per la modalitat d’estada en l’empresa.

9. Si un centre sostingut amb fons públic transforma un grup ordinari en un grup dual, obtindrà més o menys recursos de l’administració?

Obtindrà els mateixos recursos.

10. Quin és el criteri de selecció d’alumnat, quan l’oferta d’alumnat supera a la demanda de les empreses?

Els centres fixaran, de comú acord amb les empreses, el perfil de l’alumnat que s’integrarà en la formació professional dual. En funció del seu rendiment acadèmic, l’equip docent pot establir quin alumnat no es pot incorporar a la formació en alternança.

11. Quin és el paper del tutor en l’FP dual?

El tutor del centre fa un seguiment i avaluació de les activitats desenvolupades per l’alumnat en l’empresa. Alhora donarà suport i formació al tutor de l’empresa i desenvoluparà coordinadament amb ell, l’avaluació de l’alumnat.

12. Un centre que no té la cerificació ISO 9001 , pot fer dual?

Sí.

13. Si el centre no disposa de suficients empreses, pot formalitzar la comunicació per impartir la formació dual?

Sí. Amb posterioritat pot ampliar el nombre d’empreses que s’incorporaran al projecte.

14. Hi ha unes dates específiques per formalitzar les comunicacions de formació dual?

Convé gestionar la comunicació abans d’iniciar els processos d’informació de l’alumnat previ a la preinscripció. S’aconsella que sigui abans de finalitzar el mes de març.

15. És compatible la beca dual amb la beca d’estudis?

Sí, si és una beca d’estudis finançada pel Ministeri, ja que aquestes no impliquen alta a la SS.

16. És compatible fer dual (modalitat beca o contracte) amb un contracte laboral per hores?

Perquè fos compatible, caldria que el contracte laboral per hores fos per exercir unes funcions diferents de les de la formació professional dual. Però a escala de cotització a la Seguretat Social s’ha de comunicar aquesta situació de pluriocupació.

De la mateixa manera també el contracte laboral per hores hauria de ser per unes funcions diferents de les que es desenvolupen amb la beca, perquè si l’alumne té els coneixements per estar contractat no es pot justificar que alhora estigui amb beca. L’alumne/a ha d’avisar a les dues empreses.

17. Un alumne que comença les estades en dual en beca, pot passar a contracte?

Sí que es pot passar de beca a contracte. Per mantenir la continuïtat en la formació dual, el contracte ha de permetre compaginar treball i estudis. Caldrà modificar l’acord de beca a contracte.

FAQs Centres en pdf