Preguntes més freqüents

 És obligat fer l’oferta formativa en modalitat de Formació Professional (FP) dual?

No. Tan sols les propostes (cicles i territoris) que els centres i serveis territorials valorin com viables.

 És difícil d’organitzar l’FP dual en el centre?

Comptant amb les instruccions i orientacions i seguint les indicacions del Servei de suport a la FP dual, es pot organitzar de forma pautada.

 El centre docent fa el seguiment de l’activitat de l’alumne/a en l’empresa?

Es recomana mantenir un contacte mensual amb l’empresa, i fer tots aquells contactes de seguiment que siguin necessaris entre les persones tutores del centre educatiu i de l’empresa. També es farà trimestralment una visita a l’empresa per fer les valoracions trimestrals. El programari qBID dual en proporciona la gestió del seguiment de les activitats de l’alumne/a a l’empresa.

 Com s’avalua l’activitat de l’alumne/a en l’empresa?

El centre educatiu facilitarà les eines i/o graelles al tutor d’empresa per tal de recollir la informació necessària per a realitzar les valoracions. Preferentment es gestionarà a través del qBID dual.
FAQs Centres DGFP Dual novembre 2019