Vinculació empresa, aprenent i centre educatiu

La normativa que regula la formació professional dual és:

1. Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual.

2. RESOLUCIÓ EDU/2085/2020, (Novetat!) de 20 d’agost, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC número 8210, de 26.8.2020).

L’empresa acull l’alumnat mitjançant una estada formativa on l’aprenent és contractat o bé becat per l’empresa. També es pot considerar una fase prèvia d’integració denominada formació en centres de treball (FCT) per fer una primera immersió a l’empresa i adquirir un coneixement mutu.

Relació Durada Retribucions Seguretat social
Contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge 1 any, com a mínim Pactades entre empresa i centre educatiu.

Salari segons conveni col·lectiu, en funció d’hores de treball efectiu.

No poden ser inferiors a l’SMI

Alta a la Seguretat Social com a treballador

BONIFICACIÓ quotes de la Seguretat Social:

100% Plantilla de menys de 250 treballadors

75% Plantilla igual o superior a 250 treballadors

Beca 1.000 hores Pactades entre empresa i centre educatiu, en funció de les hores d’estada.

No poden ser inferiors a l’IPREM*

Alta a l’Seguretat Social com a becari

BONIFICACIÓ 100% quotes de la Seguretat Social

SMI: Salari mínim interprofessional.

*IPREM: Indicador públic de renda d’efectes múltiples.

Resolució EDU/2085/2020, de 20 d’agost:
Fins a 31 d’agost de 2021: l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples).
A partir de l’1 de setembre de 2021:
– En els CFPM  50% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020.
– En els CFPS  60% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020 durant la primera meitat de l’estada a l’empresa, i al 70% al llarg de la segona meitat. formativa.