Vinculació empresa, aprenent i centre educatiu

La normativa que regula la formació professional dual és:

1. Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual.

2. Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

L’empresa acull l’alumnat mitjançant una estada formativa on l’aprenent és contractat o bé becat per l’empresa. També es pot considerar una fase prèvia d’integració denominada formació en centres de treball (FCT) per fer una primera immersió a l’empresa i adquirir un coneixement mutu.

Relació Durada Retribucions Seguretat social
Contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge 1 any, com a mínim Pactades entre empresa
i centre educatiu.
Salari segons conveni
col·lectiu, en funció
d’hores de treball efectiu.
No poden ser inferiors a
l’SMI
Alta a la Seguretat Social com a treballador
BONIFICACIÓ
quotes de la Seguretat Social:
100%
Plantilla de menys
de 250 treballadors
75%
Plantilla igual o superior
a 250 treballadors
Beca de 2 a 12 mesos Pactades entre empresa i
centre educatiu, en funció
de les hores d’estada.
No poden ser inferiors a
l’IPREM
Alta a l’Seguretat Social com a becari
BONIFICACIÓ 100%
quotes de la Seguretat Social

SMI: Salari mínim interprofessional.

IPREM: Indicador públic de renda d’efectes múltiples.