El conveni de col·laboració i l’acord formatiu

La col·laboració entre els centres educatius i les empreses, entitats o associacions per desenvolupar conjuntament la formació dual s’articula mitjançant un conveni de col·laboració, marc del projecte en dual, i els corresponents acords formatius individuals per a cada estada (aprenent) de formació en dual.

El conveni de col·laboració

El conveni de col·laboració és el document que firmen la titularitat del centre educatiu i l’empresa.

L’objecte del conveni és establir els termes de col·laboració entre les parts – empresa i centre de formació professional- per a impartir el cicle formatiu triat en règim de formació en alternança i millorar la qualificació professional dels aprenents i futurs treballadors.

Es configura una comissió de seguiment del conveni per supervisar i coordinar les actuacions a fer.

L’acord formatiu

És el document signat per totes les parts – empresa, centre d’FP i alumnat o representant legal- on hi figuren tots els detalls de l’estada formativa en alternança a l’empresa.

Entre d’altres aspectes, l’acord formatiu fixa:

  • La modalitat de formació en alternança i la modalitat de contractació triada.
  • L’horari, data d’incorporació i períodes d’estada a l’empresa de l’alumnat.
  • La persona designada com tutora per part de l’empresa.
  • Activitats formatives que l’alumne aprenent desenvoluparà a l’empresa.