Relació família i escola

Comunicats adreçats a les famílies

La majoria d’informacions que fem arribar a les famílies les realitzem per mitjà de correu electrònic, generalment els divendres. D’aquesta manera realitzem un estalvi de paper molt important.
Les famílies que no tenen correu electrònic, els facilitem la informació en paper. Per algunes informacions puntuals també utilitzarem l’agenda individual de l’alumne, a cicle mitjà i superior.

Notes adreçades als mestres

Quan una família hagi de notificar alguna informació a la tutora ho pot fer mitjançant una nota de paper o a través de l’agenda de l’alumne a partir del cicle mitjà.

Absències i retards

Si algun nen/a ha de faltar ocasionalment a l’escola, o en cas de malaltia, cal que els pares ho comuniquin al tutor/a, portant una nota o avisant per telèfon.

Informes

A educació Infantil es realitzen dos informes: un a finals de gener i un l’altre a final de curs.
A educació Primària se’n realitzen tres, un a final de cada trimestre.

Per comentar l’informe de l’últim trimestre es farà una entrevista personal amb cada família.
Tots els informes s’enviaran per correu electrònic a les famílies.

Reunions i entrevistes

Les reunions de grup-classe per explicar els objectius i funcionament del curs es fan a l’octubre a les vuit de la tarda.
Al llarg del curs cada tutor realitza, com a mínim, una entrevista individual amb cada família. Aquestes es realitzen els dimecres en la franja horària de 12:30h a 13:30h.
A P3, a començament de curs i mentre dura el període d’acollida, durant els migdies i tardes, la tutora realitzarà les primeres entrevistes amb les famílies.

Comunicacions

Per parlar de qüestions generals del centre, la direcció està a la vostra disposició i us atendrà sempre que ho creieu necessari en les hores fixades per a tal motiu.