Salut

Administració de medicaments

Cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre, així com l’autorització escrita per tal que el personal del centre pugui administrar la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. Creiem molt important l’assistència continuada a classe, però, quan un nen/a està malalt ha de descansar a casa fins que estigui recuperat per evitar el possible contagi. Si un nen/a presenta símptomes de malaltia durant la seva estada a l’escola avisarem a la família. Cal comunicar als mestres tutors qualsevol tipus d’al·lèrgia que tingui el vostre fill/a.

Finalment us recordem que les famílies amb infants afectats de pediculosi (polls) cal que ho comuniquin el més aviat possible a l’escola i realitzin el tractament indicat fins eliminar els paràsits. Us recordem que no pot assistir a l’escola per evitar el contagi.

Accidents dels alumnes 

L’escola té un protocol d’actuació davant d’un accident escolar. Quan sigui evident que l’accident és lleu, se li faran les primeres cures i l’infant esperarà a les hores de sortida per tal que les persones que el recullin siguin les que l’acompanyin al CAP en el cas que s’estimi convenient. En els casos que es consideri necessari, es demanaran els serveis d’ambulància i una persona responsable, preferentment el tutor o la tutora de l’infant, l’acompanyarà al centre sanitari, alhora que s’informarà a la família.