2. DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA I DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE CENTRES

Programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu
Programa d’innovació reconegut pel Departament d’Ensenyament
Descripció del programa i del procés de selecció de centres

1. Objecte:

L’objecte d’aquest document és la presentació del procés de selecció dels centres públics d’Educació Infantil i Primària i d’Educació secundària Obligatòria en el programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.
La present convocatòria preveu la selecció de 15 centres educatius que entrarien a formar part del programa el curs 2017-2018 i que es podria ampliar en els propers anys depenent de la capacitat de creixement del programa.

2. Destinataris:

Els centres públics d’Educació Infantil i Primària i d’Educació Secundària Obligatòria de Catalunya que compleixin els requisits de participació que s’exposen a l’apartat 7.

3. Descripció del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu:

El programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu es un programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, que té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte en aliança amb una institució. Aquesta aliança ha de permetre als centres desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, que els permeti esdevenir un centre de referència en el seu territori, un centre atractiu que tingui magnetisme tant per a les famílies com per a la comunitat educativa i que recuperi una composició social equilibrada respecte a la del seu territori. El programa està inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta i s’ha pilotat durant 4 anys en 7 centres educatius de Catalunya.
Les institucions que hi participen són institucions de referència i excel·lència en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

4. Finalitat i objectius del programa:

La finalitat del programa és l’acompanyament dels centres seleccionats en un procés de canvi.
Els objectius del programa són:
a. Incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del centre, des d’un enfocament globalitzat de                          l’aprenentatge
b. Desenvolupar una organització de centre que afavoreixi una major coherència i intencionalitat al projecte                 de centre i per a que l’equip docent esdevingui una comunitat de pràctica reflexiva
c. Generar situacions d’aprenentatge que comportin indagació: Fer-pensar-comunicar.
d. Desenvolupar estratègies d’implicació de les famílies i de comunicació externa per donar a conèixer el projecte de centre i cercar aliances.

5. Institucions impulsores del programa

Aquest programa està impulsat pel Departament d’Ensenyament, la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

6. Durada del Programa

Els projectes dels centres participants en el programa tindran una durada de tres cursos, amb les següents fases:
1. Establiment de compromisos
2. Desenvolupament del projecte
3. Seguiment i avaluació
4. Consolidació
El centre dissenyarà un pla anual que contrastarà a l’inici i al final de curs amb una comissió de seguiment.
El quart any s’entén com un any de consolidació del projecte, per tant també hi haurà un seguiment per part de la comissió.

7. Perfil de les institucions partner:

El programa es vol desplegar amb institucions del país que tinguin el perfil i les característiques següents:
 Ser institucions de referència i excel·lència en un camp de coneixement específic (matemàtiques, ciències,               tecnologia, arts visuals i plàstiques, arts escèniques, llengües, etc.).
 Tenir un compromís educatiu amb la societat, ser conscients del seu potencial socialitzador.
 Tenir un potencial específic per transferir innovació i coneixement.
 Ser institucions amb experiència en propostes educatives o amb voluntat divulgativa.
 Es comprometin a aportar recursos per desenvolupar el projecte durant 3 anys, per poder fer accions amb               l’equip docent, l’alumnat i les famílies del centre educatiu.
 Designin una persona de referència per al projecte i un equip motor de 3 persones com a mínim.

8. Compromisos del centre educatiu:

Els centres educatius que es presentin a la convocatòria es comprometen a:
1. Constitució d’un equip impulsor amb un mínim del 20% dels membres del claustre a més a més de l’equip               directiu.
2. Desenvolupar el projecte d’innovació al llarg de 3 cursos, concretant el projecte d’innovació en un pla de                 treball anual. Més un quart curs de consolidació dels canvis introduïts
3. Implicar l’equip docent en tot el procés i a desenvolupar experiències d’aula i de centre i garantir una                       participació de més del 80% del claustre en les activitats formatives.
4. Organitzar el centre per facilitar que hi hagi espais i temps de reflexió i planificació de l’equip docent, tant                 de forma individual com col·lectiva.
5. Vetllar per la continuïtat de l’equip docent implicat en el projecte
6. Desenvolupar noves estratègies per donar a conèixer el centre al seu entorn.
7. Facilitar les dades i informació necessària per al seguiment i l’avaluació del projecte junt amb la inspecció               educativa.
8. Presentar una breu memòria al final de cada curs escolar i una memòria final després dels 3 anys del                       projecte d’innovació.
9. Documentar pràctiques de referència per transferir coneixement a altres centres educatius.
10. Participar en les activitats de la xarxa Magnet (jornada formació equips motor, jornada anual d’intercanvi                  d’experiències magnet…) per tal de compartir metodologies i generar coneixement.

9. Què ofereix el programa Magnet, aliances per a l’èxit educatiu?

1. Acompanyament a l’equip directiu en el desplegament del projecte d’innovació.
2. Assessorament en centre de 30 hores anuals (20 presencials i 10 no presencials) durant 3 anys. Aquesta                 formació serà reconeguda pel Departament d’Ensenyament.
3. Suport, si s’escau, en la recerca d’una institució d’excel·lència amb la qual desenvolupar el projecte.
4. Difusió estratègica del projecte en el territori.
5. Materials de suport i activitats formatives.
6. Intercanvi amb altres centres magnet i participació a la xarxa Magnet.

10. Seguiment i avaluació dels projectes de centre

Els projectes de centre també tindran una comissió de seguiment formada per representants de: equip directiu del centre educatiu, institució partner, inspecció, administració local, formador, coordinador del programa.
La comissió de seguiment es reunirà dues vegades cada curs:
a. Una a principi de curs per fer aportacions al pla anual Magnet, que inclourà objectius, accions i criteris                     d’avaluació en relació a:
 desenvolupament d’estratègies organitzatives de centre que afavoreixin una major coherència i                                 intencionalitat al projecte de centre i per a que l’equip docent esdevingui una comunitat de pràctica                           reflexiva
 desenvolupament d’estratègies per generar situacions d’aprenentatge que comportin indagació: Fer-                         pensar-comunicar
 desenvolupament d’estratègies per tal d’incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del                            centre, des d’un enfocament globalitzat de l’aprenentatge
 desenvolupament d’estratègies per comunicar i implicar a les famílies en els projecte
 desenvolupament d’estratègies de difusió del projecte del centre al seu entorn
b. l’altra a final de curs per fer balanç del curs i definir els reptes per curs següent.
Al mateix temps, l’equip directiu i la inspecció recolliran anualment les dades necessàries per a l’avaluació del projecte i les analitzaran conjuntament cada curs. En especial, analitzaran les dades d’evolució de la matrícula del centre i de la composició social de l’alumnat.
En finalitzar el 3r any el centre educatiu presentarà una memòria final on explicitarà la feina feta, els resultats obtinguts, les propostes de consolidació per el 4t any, i els reptes de futur.

11. Seguiment i avaluació del programa

El programa compta amb una comissió de seguiment formada per representants del Departament d’Ensenyament, la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

          a. Comissió de selecció:

El 16 de novembre una comissió valorarà els projectes i seleccionarà els 15 centres que entren al programa, a partir dels criteris de selecció generals i dels informes dels SSTT.
La comissió de selecció estarà formada per representants de les 3 institucions impulsores del programa: Departament d’Ensenyament, Fundació Jaume Bofill i Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.
La comissió de selecció podrà demanar als centres els aclariments que consideri oportuns.
El Departament d’Ensenyament publicarà una resolució presentant el programa i declarant els centres educatius seleccionats per a incorporar-se al programa el curs 2017-18.

b. Calendari curs 2017-2018:

Octubre 2017: Detecció de centres
Del 16 al 20 d’Octubre 2017: Lliurament de les sol·licituds
30 d’Octubre 2017: Informe dels SSTT
De l’1 al 15 de Novembre 2017: Entrevistes als equips directius si s’escau per redefinir el pre-projecte presentat.
16 de novembre 2017: Comissió de selecció de centres
Desembre: Publicació de la resolució declarant els centres seleccionats
Novembre-desembre 2017: Sessions de formació amb els equips directius i les institucions participants. Definició del pla d’acció anual per part de cada centre.
Desembre 2017: Assignació d’un formador del programa per cada centre seleccionat
Gener 2018: inici del projecte i de l’assessorament en centre

14. Certificació de la formació i innovació

Els centres que participen en el programa tenen dret a rebre els certificats de formació i d’innovació que correspongui, d’acord amb la normativa següent:
14.1 El professorat que participi a la formació del programa gaudeix de la corresponent certificació de participació en activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.
14.2 La participació en el programa tindrà el reconeixement d’innovació pedagògica un cop avaluada la memòria per part de la Inspecció d’Educació i d’acord amb la normativa vigent.
14.3. El professorat que hagi participat directament en el programa i obtingut el certificat d’innovació pedagògica tindrà accés al reconeixement de perfil específic corresponent.
14.4. En cas que es pugui registrar la propietat intel·lectual o industrial derivada del desenvolupament del programa Magnet en el centre, la direcció del centre vetllarà perquè l’alumnat i el professorat participants hi
constin de forma adequada, i en qualsevol cas donarà compliment a la normativa d’aplicació en matèria de propietat intel·lectual.