Oferta educativa

ESTRUCTURA ESCOLAR:

Escola de doble línia d’educació infantil i primària

Educació Infantil:

2n cicle d’educació infantil de 3 a 6 anys

Educació Primària:

– Cicle inicial de 6 a 8 anys

– Cicle mitjà de 8 a 10 anys

– Cicle superior de 10 a 12 anys

oferta_educativa1

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ (Qui som)

La nostra és una escola pública, catalana, arrelada i compromesa amb l’entorn, on la coeducació és fonamental i on poden tenir cabuda tots els infants, així com les seves famílies.
Un centre que atribueix a l‘educació una funció social compartida dirigida cap el desenvolupament integral del nen i de la nena com a persona.
VISIÓ (On volem anar)
Volem consolidar la llengua i la cultura catalana com a tret d´identitat de l´escola.
Volem ser una escola que sigui un model de convivència, de cohesió social que permeti la plena inclusió de tots els membres de la comunitat educativa.
Volem enfortir les relacions família-escola així com una millor projecció externa del centre.
Volem assegurar un pla de formació del professorat com a element de cohesió de l´activitat pedagògica, indispensable per a la millora de la qualitat educativa.

VALORS

 • Integració
 • Inclusió
 • Coeducació: superació de rols discriminatoris
 • Esforç
 • Foment de l’esperit crític
 • Autonomia personal
 • Respecte
 • Responsabilitat
 • Solidaritat
 • Comunicació
 • Proximitat i accessibilitat
 • Innovació
 • Sostenibilitat
 • Equitat
 • Cooperació
 • Convivència

MÈTODES D’ENSENYAMENT

Basats en:

– L’observació i en la pràctica.
– Amb actitud investigadora i pensament crític.
– Respectant el desenvolupament individual.

Atenció a l’alumnat:

1.Gran grup

– Grup classe.
– Nivell.
– Cicle.

2. Petit grup:

– Racons.
– Tallers.
– Desdoblaments.
– Grups flexibles.
– Reforç.
– Aula d’acollida.
– USEE.

RECURSOS HUMANS

33 professionals de l’educació:

E. INFANTIL 6 Tutores
E.PRIMÀRIA 12 Tutors/es
2 Mestres de reforç per E. Infantil
Especialistes
Anglès 3 mestres
Ed. Física 2 mestres
Ed. Especial 2 mestres
Música 3S mestres
USEE 2 mestres
Religió 1 mestre
Serveis del Departament d’Ensenyament:
EAP (Equip d’atenció psicopedagògica)
Logopèdia
Aula d’acollida.

HORARI

Matí: de 9 a 2/4 d’1
Tarda: de 3 a 2/4 de 5

ALTRES SERVEIS

Servei de Bon Dia: de 8 a 9
Extra-escolars a la tarda
Menjador (cuina pròpia)

ESPAIS

Al centre hi ha diferents espais :
– Edifici principal.
– Edifici AMPA i vestuaris.
– Patis.

oferta_educativa2

RECURSOS DIDÀCTICS

– Biblioteca.
– Aula d´Informàtica.
– Gimnàs
– Aula de música

oferta_educativa3

 

 

 

 

 

 

oferta_educativa4