Projecte de reutilització de llibres

L’escola Pau Casals, el curs 2005-2006 va engegar un Projecte de Reutilització de Llibres.

Justificació del Projecte:

– Garantir la qualitat de l´educació per a tot l´alumnat.
– Impulsar la cohesió social que garanteixi la igualtat d´oportunitats a tot l´alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies.

Objectius del Projecte:

Impulsar l´ús compartit i la reutilització de llibres de text, principi de cooperació.
Treballar valors com la corresponsabilitat i la solidaritat a tota la comunitat escolar, el bé comú.
Tenir cura en la conservació dels llibres i del material didàctic, fer un bon ús.
Afavorir la sostenibilitat i l’estalvi energètic, reduir el consum innecessari i ajudar a l´estalvi familiar.
Contribuir a ampliar els materials didàctics complementaris i aquells d´elaboració pròpia del nostre centre.

projecte_reutilitzacio

Valoració de l’experiència:

És molt positiu fer un projecte que impliqui tota la comunitat escolar: el professorat, les famílies i l’alumnat. És molt engrescador realitzar aquest projecte a la nostra escola i s’afavoreix el vincle família-escola.
Per l’alumnat és una eina de transmissió de valors, responsabilitat i compromís de bon ús de tot el material.
Valorem continuar en el projecte. Cada curs augmenta el nombre de mares i pares que, formant part o no de la Comissió de Reutilització, estan conscienciats i col·laboren sovint en el reciclatge de diferents materials.