3. CARTA DE COMPROMÍS MAGNET

L’equip directiu de l’Escola Pau Casals fem el compromís d’emprendre les accions necessàries pel desenvolupament i l’avaluació del projecte per un període de quatre anys.
Entre aquestes accions destaquem:
La constitució d’un equip impulsor format per l’equip directiu i sis professors/es membres del claustre. Dintre de les nostres possibilitats vetllarem per la continuïtat de l’equip docent implicat en el projecte.
El desenvolupament del projecte d’innovació al llarg de tres cursos i un quart de consolidació.
La implicació de tot l’equip docent en tot el procés i en el desenvolupament d’experiències d’aula i de centre.
L’organització del centre per tal de facilitar i optimitzar els espais i els temps de reflexió i planificació que siguin necessaris.
El desenvolupament de noves estratègies per a donar a conèixer el centre al seu entorn.
La presentació d’una memòria al final de cada curs escolar i una memòria final al cap de tres anys del projecte d’innovació.
La documentació de pràctiques de referència per a la transferència de coneixements a altres centres educatius.
La participació en les activitats de la xarxa Magnet per tal de compartir metodologies i generar coneixement.
Finalment ens comprometem a facilitar les dades i la informació necessària per al seguiment i l’avaluació del projecte.
Cordialment
L’equip directiu