ROBÒTICA EDUCATIVA AL CICLE SUPERIOR

El nou marc educatiu per a l’educació primària i infantil proposa que el paper del professorat s’ha d’encaminar a provocar la curiositat, a proposar reptes, a donar temps a l’alumnat per tal que pugui investigar i reflexionar, a encoratjar els infants a construir els seus aprenentatges, a crear un ambient on puguin fer propostes i a
manifestar la seva manera de pensar.
La programació i la robòtica educativa ofereixen un treball transversal i interdisciplinar, ja que interrelaciona diferents àrees (matemàtica, ciències, tecnologia, llengua i plurilingüisme) amb l’àmbit de les STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics).
Amb aquest treball ens proposem els següents objectius:
-Aprenentatge a partir de l’errada: l’error forma part de l’aprenentatge. En veure que l’error no és negatiu, sinó que ajuda a plantejar nous reptes, fa que cada vegada es plantegin objectius més complexos.
-Fomentar el treball en equip: les solucions trobades en equip acostumen a ser més riques que els individuals (treball cooperatiu).
-Desenvolupar les capacitats creatives i promoure la necessitat d’experimentar.
-Aprendre jugant.
La robòtica educativa és un recurs motivador amb el qual els infants poden desenvolupar diferents àrees d’aprenentatge en un sol projecte, potenciant habilitats d’investigació, de resolució de problemes (raonament, anàlisi i pensament crític) i la seva creativitat. La programació permet desenvolupar el Pensament Computacional, Des de fa un parell de cursos al cicle superior hem introduït la robòtica educativa amb un treball de programació per blocs amb Scratch i aquest curs hem introduït la robòtica amb robots a 6è.

Fotos: