Ambients Cicle Superior

En total hi ha sis ambients d’aprenentatge a Cicle Superior: Global World, Fermat, Robòtica, Storymaker, Joules i Handmade que es basen en les dimensions del currículum i engloben les diferents intel·ligències múltiples. A cada ambient hi ha diverses capses que engloben un aprenentatge competencial i que els alumnes han de saber resoldre amb el seu grup de treball. Els alumnes hauran d’assolir els objectius a partir del treball cooperatiu i col·laboratiu. Les capses d’aprenentatge parteixen d’un repte on és té en compte l’aprenentatge interdisciplinar, multidisciplinar i globalitzat que fomenta l’autonomia, l’autoregulació i la inclusió de tot l’alumnat per garantir la participació i l’assoliment dels objectius de cada ambient

Al principi de la setmana, els alumnes escullen l’ambient en el que volen participar. Estaran en aquest ambient durant quatre sessions resolent autònomament la capsa que han escollit. En la primera sessió, es rep a l’alumnat en una rotllana i es presenten les capses d’aprenentatge de l’ambient, cada grup ha d’escollir el repte que vol investigar i desenvolupar. És a partir d’aquest moment en que cada grup de treball comença a resoldre les propostes de la capsa a través d’un guió de treball en el que es detallen les tasques a realitzar en cada sessió. A la quarta i última sessió, els grups han d’anar acabant de resoldre les seves capses, elaborar el producte final i com a tancament realitzen una autoavaluació grupal de com ha funcionat el grup de treball a través d’una rúbrica. En aquest moment, es porta a terme el tancament de l’ambient a través d’una rotllana en la qual els grups expliquen aquells trets més significatius del seu repte.

A continuació, us presentem en què consisteix cada ambient d’aprenentatge.

– L’ambient d’aprenentatge de Fermat es centra en la dimensió matemàtica. 

– L’ambient d’aprenentatge de Handmade es centra en la dimensió artística. 

– L’ambient d’aprenentatge de Global World es centra en la dimensió del medi natural, social i cultural. Fent èmfasi a les competències del medi social i cultural.

– L’ambient d’aprenentatge de Joules es centra en la dimensió del medi natural, social i cultural. Fent èmfasi a les competències del medi natural. 

– L’ambient d’aprenentatge de Storymaker es centra en la dimensió de les llengües. 

– L’ambient d’aprenentatge de Robòtica es centra en la dimensió matemàtica. 

En tots els ambients d’aprenentatge anomenats anteriorment, es procura que totes les capses siguin el més manipulatives possibles i englobin la inclusió digital per tal de garantir un aprenentatge més significatiu i vivencial, així com també una major motivació dels alumnes a l’hora de portar els reptes a la pràctica. Així doncs, és en aquest espai en el qual l’alumnat és protagonista i constructor del seu propi procés d’aprenentatge.