Consell escolar

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?
És l’òrgan de participació en el control i gestió del centre des de diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa: alumnat, mestres, famílies i personal d’administració i serveis.

 

RESPONSABLES CONSELL ESCOLAR:
Directora: Lluïsa García Arenas
Cap d’estudis: Lidia Rodriguez Espada
Secretari: Lluís Peña Ameijeiras
Representants dels mestres: Cristina Álvarez Cano, Yolanda Frau Paredes, Paula Teruel Ruiz, Sara Ladera i Anna Vicens Vilalta.
Representats de les famílies: Xavier Montes, Victoria Gutiérrez, Míriam Ceba, Alberto Fernández i Susanna de Jaime
Representant del PAS: Mª Angelez Daza Puente

 

QUINES SÓN LES FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR?
 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts del membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acord de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució de conflictes i, si s’escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centre i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

QUINES SÓN LES COMISSIONS DE FUNCIONAMENT?
Les comissions de funcionament són: la comissió permanent, la comissió econòmica i la comissió de convivència.