Menjador

El servei del menjador del curs 2020-2021 anirà a càrrec de la cooperativa Doble Via.

El servei de menjador començarà el primer dia d’escola i funcionarà de dilluns a divendres en horari de 12:30 a 15:00h. La demanda d’inscripció a aquest servei es pot fer durant el curs, a: www.menjasa.coop.

IMPORT DE LES QUOTES DEL SERVEI DE MENJADOR PEL CURS 2020-2021.

Fixes

Esporàdiques

6.33€/dia

6.96€/dia

Es pot fer ús del servei com a usuari fix o esporàdic. Es considera usuari fix aquell que faci ús del servei 3, 4 o 5 dies a la setmana. Esporàdics, 1 o 2 dies a la setmana.

Per un tema de permisos, autoritzacions i dietes especials, tots els usuaris, fixos i esporàdics, han de donar-se d’alta a la plataforma de Menjasa.

El pagament dels usuaris fixos es realitzarà a mes vista per domiciliació bancària, entre els dies 1 i 5 de cada mes.

Els usuaris esporàdics podran comprar tiquets de menjador a l’escola el mateix dia o amb antelació (6,96 € c/u o bonus de 10u 69,60€) i entregar-los al coordinador/a el dia anterior, o el mateix dia abans de les 9:30h.

La quota del menjador és igual cada mes. L’import surt de multiplicar el preu diari del servei pels dies lectius del curs, dividit per 9 mensualitats. Setembre i juny compten com 1 mensualitat perquè la quota és la meitat.

Per cada rebut domiciliat retornat es cobrarà 3,50€ en concepte de gestió d’impagat. Les famílies que acumulin 3 o més mesos de deute se’ls donarà de baixa del servei.

En cas de baixa o modificació dels dies contractats caldrà avisar per mail al coordinador/a del servei, abans del 20 de cada mes i serà efectiu pel mes següent. Si es comunicar fora de termini no es retornarà l’import del rebut.

Les faltes d’assistència al menjador s’han de justificar abans de les 9:30h a menjador.martamata@doblevia.coop o per whats 689-979-556. Es consideren faltes justificades amb dret a retorn els casos de malaltia, sortides o colònies de l’escola. No es retorna a aquelles famílies que tinguin beca de menjador. L’import a retornar serà el corresponent a la part d’alimentació (2,50€/dia), no es retornarà la part corresponent als altres costos fixes (personal i  d’altres). Les devolucions es faran en els mesos de gener, abril i juliol.

En cas d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment cal presentar, al coordinador/a del menjador, “l’Informe Oficial de l’estat de salut” que podeu demanar en el vostre centre d’atenció primària i omplir l’imprès d’al·lèrgens del servei de menjador.

Si hi ha necessitat de dieta especial, cal trucar o enviar un whats, abans de les 9:30h, al coordinador/a del servei i especificar la dieta concreta (astringent o restringent o altres).

Els menús mensuals estaran a la plataforma de MenjaSa, dins l’apartat de “documents” i la web de l’escola.

Es farà un informe de seguiment setmanal per als infants de P3 i un de trimestral per als alumnes de primària, que es lliurarà al final de cada trimestre juntament amb els informes escolars.

Si voleu rebre informació al vostre mòbil, del servei de menjador i activitats (menús o altres informacions d’interès) heu d’enviar whats indicant: nom i cognoms del pare/mare, nom del fill/a i escola, al número 691.932.591