Generació Plurilingüe (GEP)

Aquest curs 2019-2020 l’escola ha entrat a formar del programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP)

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic,  capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Aquest programa d’innovació té una durada de tres cursos escolars i, durant aquest temps, mestres de la nostra escola rebran formació sobre enfocaments CLIL (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera en anglès) per tal d’incloure a l’aula pràctiques seguint els seus principis.

Trobareu més informació del programa GEP a la web del Departament d’Ensenyament.

Caixes d'aprenentatgeEspais
TallersProjectes