Projectes

La societat canvia constantment i de manera molt ràpida. És per aquest motiu que es fa necessari, cada vegada, més preparar els infants per donar respostes innovadores a aquests canvis. El treball per projectes és una metodologia globalitzadora que afavoreix que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres.

El treball per projectes és una metodologia que es caracteritza per:

 • Partir d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat.
 • Fer protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement, ja que focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
 • Donar importància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.
 • Incentivar processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.
 • Transferir estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
 • Activar la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

Avantatges de treballar per projectes:

 1. Fomenta l’autonomia de l’alumnat. Aprenen a ser competents i resoldre els reptes que se’ls plantegen.
 2. Els infants són actius en el seu procés d’aprenentatge. S’impliquen en el que estan treballant i són ells els que guien el seu propi aprenentatge.
 3. Afavoreix l’aprenentatge significatiu. Els infants van encaixant els continguts formant una xarxa de coneixements. 
 4. Propicia el treball interdisciplinari, ja que permet connectar i adquirir coneixements de les diferents àrees educatives.
 5. Permet atendre la diversitat que trobem a les aules: flexibilitat en el ritme de treball, en les metodologies, els continguts, …
 6. Utilitza les noves tecnologies. Fent recerca de la informació milloren molt  la seva competència digital.
 7. Propicia crear un ambient d’aula en el qual es treballen valors molt importants com el respecte, la tolerància, la solidaritat i el treball en equip.
 8. Professorat i infants treballen conjuntament formant un equip per resoldre els reptes que se’ls van plantejant. Milloren capacitats com la resolució de problemes i l’organització de les tasques.
 9. Afavoreix l’aprenentatge cooperatiu. Es dona molta importància al treball en grup i a la col·laboració, ja que és en aquestes situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres.
 10. Les nenes i els nens estan motivats, ja que aquesta metodologia dona l’oportunitat que ells mateixos escullin què volen treballar i què els interessa. Això fa que tot el que aprenen sigui significatiu per a ells i elles.
 11. Permet que l’alumnat connecti amb la realitat, més enllà dels llibres de text o de les classes magistrals. Els preparen per a la vida real.
 12. L’infant aprèn a pensar, cercar informació i investigar. No ha de memoritzar i adquirir de forma mecànica uns continguts determinats.
 13. Potencia habilitats socials com saber estar, saber esperar, saber escoltar, saber debatre, saber relacionar-se amb els altres,
 14. Afavoreix la confiança i l’autoestima dels infants, se senten orgullosos en veure que han superat un repte.
 15. Exerciten el mètode científic, ja que fan hipòtesis, les contrasten i finalment n’extreuen les conclusions.