Espais

Els ambients o espais d’aprenentatge representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys i comanyes explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions. És ell qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratègies per trobar les solucions davant de reptes i situacions que s’anirà trobant i l’adult es presenta com un guia i observador.

Els escenaris o espais d’aprenentatge responen a una línia metodològica amb clars objectius que, més enllà de pensar en l’aula com el lloc principal per a l’aprenentatge, considera tots els espais de l’escola com a educatius, cada un segons les seves possibilitats i particularitats, i converteixen l’escola en un entorn viu. 

Treballem en grups heterogenis quan a edat, nivells d’aprenentatges, interessos i necessitats especial, afavorint així la interacció, cooperació i col·laboració on es donen relacions d’ajuda mútua. Els espais, de funcionament simultani, permeten la participació i interacció de nens de diferents edats, sovint amb unes mateixes afinitats, la qual cosa predisposa els grans a ajudar i respectar els més petits i que aquests imitin i aprenguin d’ells, per construir així un ambient de cooperació i estimulador d’aprenentatges i relacions.

L’organització i la distribució dels espais i materials en els ambients està pensada perquè els infants se sentin emocionalment segurs i distesos, els convida a la interacció amb l’entorn i amb els companys i els permet ampliar destreses i coneixements.

Font: Currículum i orientacions EI. Dep. Ensenyament

Actualment a l’Escola tenim 4 espais de lliure circulació:

  • Espai de l’espectacle.
  • Espai del poble.
  • Espai fer i desfer.
  • Espai d’Art.