Projecte educatiu

Aquest  projecte  educatiu,  el qual  regeix  tota l’organització  i tasca  educativa  del nostre  centre,  consta  de  cinc  parts  en les quals  s’inclou  els trets d’identitat  del centre,  els  principis  pedagògics,  els  principis  organitzatius  i els  documents  que desenvolupen  els nostres objectius.

Els  documents  en  els  que  trobarem  el desenvolupament  dels  objectius. són els següents:

  • Currículum Infantil, Primària i ESO.
  • Pla general anual de centre.
  • Memòria.
  • Normes d’organització i funcionament del centre.
  • Projecte de coeducació.
  • Pla de convivència.
  • Projecte lingüístic.
  • Comissió d’atenció a la diversitat.

Descarregar arxiu PDF: Projecte  Educatiu de Centre