Projecte educatiu

El nostre centre només té una línia, cosa que afavoreix una relació més estreta entre tots els membres de la comunitat educativa.

QUÈ CERQUEM?

 • Ajudar i col•laborar amb els pares en la tasca d’aconseguir una educació integradora de la personalitat de l’alumne/a: intel•lectual, física, afectiva, cívica, social i ètica.
 • Aconseguir que l’alumnat conegui i estimi la llengua i cultura catalanes, valorant les aportacions d’altres cultures com a element enriquidor.
 • Fomentar també el coneixement del castellà i llengües estrangeres, com l’anglès i el francès.
 • Educar persones compromeses en el respecte a l’entorn físic: escola, municipi, natura.
 • Fomentar l’esperit de solidaritat, col•laboració i empatia vers els altres.
 • Desenvolupar al màxim, en nois i noies, les seves capacitats personals i que entenguin que l’escola és un lloc de treball i convivència on cal valorar, sobretot, l’esforç personal.
 • Intentar sensibilitzar l’alumnat perquè adopti un estil de vida el més sa possible.
 • Potenciar una educació no sexista en el marc de la coeducació. La coeducació significa que totes les persones siguin formades per igual en un sistema de valors, de comportaments, de normes i d’expectatives que no sigui jerarquitzat en funció del sexe.
 • Fomentem en els nostres alumnes una actitud inquieta, investigadora i cívica davant dels nous aprenentatges i la realitat del món que els envolta, mitjançant el treball individual i en grup.
 • Metodològicament, la nostra actuació intenta donar un tracte personalitzat que sigui capaç d’adequar-se al ritme evolutiu i a la capacitat intel•lectual del nostre alumnat. Per aconseguir-ho intentem aplicar sistemes actius, no autoritaris, però sí normatius que impliquin la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge.
 • Fomentar el diàleg i la mediació com la millor forma de resoldre els conflictes.