Llengua anglesa

 • Nivells: l’Escola ofereix els tres nivells d’anglès: aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).
  En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural. Vegeu el currículum d’aquests estudis
 • Durada: 
  • Nivell 1: 105 h.
  • Nivell 2: 140 h.
  • Nivell 3: 140 h.
 • Currículum: Vegeu el currículum d’aquests estudis
 • Avantatges: 
  • Certificat que pot computar com a mèrit en determinats processos selectius a l’Administració pública.
  • Certificat que demostra els coneixements de la llengua a l’hora de cercar feina.
  • Accés directe, sense fer prova de nivell, al 3r curs de les EOI.