Competic 2

 

Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

Continguts COMPETIC 2 (equival a certificat ACTIC Mitjà) Recull les vuit competències del nivell mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Mitjà)

• Cultura, participació i civisme digital.

• Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.

• Navegació i comunicació en el món digital.

• Tractament de la informació escrita.

•Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

•Tractament de la informació numèrica.

• Tractament de les dades.

• Presentació de continguts.

Accés Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Tràmits Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament. Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Avaluació: Un 60 per cent de la qualificació correspon a les tasques fetes durant el curs i un 40 per cent correspon al projecte de final de curs.

Si voleu veure algunes de les tasques que fem podeu entrar a:

Blog: El nostre Competic 2