Graduat en educació secundaria per adults (GESO)

 • Nivells:
  • El curs per a l’obtenció de Graduat en Educació Secundària entà estructurat en dos nivell: Ges 1 i Ges 2.
  • Actualment oferim:
   • Matí. GES 1 i GES 2
   • Tarda: GES 1 i GES 2
 • Durada:
  • La durada per a cadascun dels nivells és d’un curs escolar de setembre a juny.
GES 1 GES 2 MÒDULS OPTATIUS
Àmbit Comunicació
Llengua catalana I Llengua catalana III Llengua estrangera, mòdul 0
Llengua castellana I Llengua castellana III  Llengua i TIC
Llengua catalana II Llengua estrangera II
Llengua castellana II Llengua estrangera III
Literatura Literatura catalana
Llengua estrangera I Literatura castellana
Àmbit de les matemàtiques, ciència i tecnologia   
 Matemàtiques I  Matemàtiques III  Matemàtiques Inicials
 Matemàtiques II  Matemàtiques IV  Mediambient i canvi climàtic
 Física i Química I  Biologia i geologia  TIC
 Ciències naturals  Física i química II
 Educació per la salut  Tecnologia
Àmbit de les ciències socials
Geografia I Geografia II Art i artistes
Història I Història II
C. socials i ed. per a la ciut. C. soc. II i mov. migrat.
 • Organització:
  • Nivellament: Durant el mes de juny i/o setembre (veure calendari) es realitzen unes proves de nivell adreçades a aquells alumne que per expedient acadèmic no poden convalidar cap nivell o mòdul del currículum. Consisteixen en valorar la competència lingüística: català, castellà i la matemàtica. En funció dels resultats d’aquesta prova i de l’entrevista inicial s’orienta al alumne cap al nivell més adient. L’acció tutorial que es realitza individualmet amb cada  alumne té com a objectiu suggerir itineraris individualitzats per tal d’ajudar a l’alumne que ho necessiti, mòduls de reforç.
 • Aula virtual
 • Avaluació
 • Promoció de curs i/o obtenció de certificació

Més informació