Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Les matèries del curs s’estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE).

La durada mínima d’aquest curs és de 600 hores.

Poden accedir les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic i que l’any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.

Per cursar aquest curs cal formalitzar-ne la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament.

L’import de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Ensenyament és de 190 euros.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

La superació d’aquest curs té els efectes següents:

  • Accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial.
  • Exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumnat haurà de superar).
  • Exempció de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.
  • HORARI
    • Matins de dilluns a divendres.
  • Promoció de curs i/o obtenció de certificació.

Més informació