Competència digital COMPETIC

 • Informació: Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.
 •  Nivells:
 • Currículum: podeu  consultar el currículum aquí.
 • Avaluació: continuada i final per projecte.
 • Certificació: cada nivell de Competic 1, 2 i 3 equival a un certificat de nivell ACTIC corresponent.
 • Avantatges:
  • Certificació equivalent a l’ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).
  • Certificat que pot computar com a mèrit en els processos selectius a l’Administració pública.
  • Certificat que demostra coneixements de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’hora de cercar feina
 • Horari informació:
        • Dilluns de 15 a 16:30
        • Dijous de 9 a 13:30
 • Requisits:
  • Tenir 18 anys o complir-los durant l’any natural. En el cas dels menors (17 anys) cal demanar una autorització a la directora de Serveis territorials. Per menors de 16 anys caldrà adreçar-se a la direcció del centre.
  • En cas que l’alumne disposi d’una certificació ACTIC caldrà presentar original i còpia al centre en el moment de la inscripció.
  • Fer una prova de nivell que servirà per a orientar a l’alumne cap al grup més adient.
  • Cal recordar que no es podrà inscriure al COMPETIC 3 sino es disposa de l’acreditació corresponent al COMPETIC 2.
 • Documentació per formalitzar la inscripció:
  • Fotocòpia DNI o passaport o NIE
  • Fotocòpia targeta sanitària
  • Si correspon, certificació ACTIC.
 • Horari secretaria:
  • Dilluns, dimarts i dimecres:De 15h a 18:30h
  • Dijous:De 9:30h a 13h