Competència digital COMPETIC

 • Informació: Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.
 •  Nivells:
 • Currículum: podeu  consultar el currículum aquí.
 • Avaluació: continuada i final per projecte.
 • Certificació: cada nivell de Competic 1, 2 i 3 equival a un certificat de nivell ACTIC corresponent.
 • Avantatges:
  • Certificació equivalent a l’ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).
  • Certificat que pot computar com a mèrit en els processos selectius a l’Administració pública.
  • Certificat que demostra coneixements de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’hora de cercar feina