Formació instrumental

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals.

La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

  • Nivell 1 en què l’aprenentatge se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural.

 Nivell 2 en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l’entorn.

Nivell 3 en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:
• llengua,
• matemàtiques i
• ciències socials i naturals.

  • La durada aproximada d’aquesta formació és de 1.100 hores. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, la durada pot ser més llarga o menys.
  • HORARI
    • Nivell1  vespre de dilluns a dijous de 19:30 a 21h
    • Nivell 2 i 3 tardes de 15 a 17 h.

Més informació