A la universitat per a majors de 25 anys

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les proves d’accés a la universitat.

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 25 anys o que els compleixin l’any natural en què es realitza la prova.

Les persones que hi volen accedir no han de tenir superades les PAU (o equivalent), no han d’estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent), ni tenir cap titulació universitària.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.

 • Durada
 • Continguts
  • Matèries de la fase general (igual per a tots els candidats)
   a. Comentari de text
   b. Llengua catalana
   c. Llengua castellana
   d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès,
   alemany, italià o portuguès)
   Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.
  • Matèries de la fase específica
   L’alumne ha d’escollir dues matèries relacionades amb una de les branques de coneixement, entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris de grau.
 • Relació de branques i matèries

Opcions d’accés Matèries
A) Arts i humanitats
Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura
B) Ciències
Biologia
Física
Matemàtiques
Química
Estadística
C) Ciències de la salut
Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
D) Ciències socials i jurídiques
Economia de l’empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània
Matemàtiques
E) Enginyeria i arquitectura
Dibuix tècnic
Economia de l’empresa
Física
Matemàtiques
Química

Més informació…