Competic 1

Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

  • Continguts COMPETIC 1 (equival a certificat ACTIC Bàsic) Recull les tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-Bàsic). No recollides a la formació COMPETIC INICIAL:
    •  Tractament de la informació numèrica.
    • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
    • Cultura, participació i civisme digital.
  •  Accés Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.
  • Tràmits Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament. Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.
  • Avaluació: Un 60 per cent de la qualificació correspon a les tasques fetes durant el curs i un 40 per cent correspon al projecte de final de curs.