Projecte educatiu

 

 

MARC LEGAL

El marc normatiu que emmarca l’acció formativa de l’Aula de Formació de Persones Adultes es basa en les lleis i els articles que es relacionen a continuació:

Normativa d’aplicació (Documents de gestió del centre)

 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)
 • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010)
 • Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010)
 • Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014)
 • Resolució  de 20 de febrer de 2014, que estableix el marc per a la formalització d’acords de coresponsabilitat amb els centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i per a l’aplicació del projecte educatiu del centre d’acord amb el projecte de direcció.

Normativa d’aplicació (Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre)

 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006): art. 120 (autonomia), 121 (projecte educatiu), 127 (consell escolar), 129 (claustre de professors) i 132 (director).
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009): articles 91-95 (projecte educatiu); 14.1 (projecte lingüístic), 22.2.d) (alumnes), 25.1, 25.3 (famílies), 28.3, 29.1a), 29.2.a) (exercici funció docent), 30.1 (convivència), 53.2 (currículum), 56.6 (educació infantil), 57.4 (llengües), 76.1 (adscripció de centres), 77.2 (criteris pedagògics), 78.2, 79.2, 79.3, 81.2, 82.1, 83.1 (criteris organització pedagògica), 84.1 (innovació pedagògica), 86.3.h) (serveis educatius), 88.2 (biblioteca escolar), 90.2 (finalitat autonomia), 97.4 (autonomia pedagògica), 98.2 (autonomia organitzativa), 102.1 i 2 (autonomia gestió personal en centres públics), 104.5 (exercici funció docent), 108.1 i 3 (professionals d’atenció educativa i personal d’administració i serveis), 110.1 (formació permanent), 114.2.b), 114.3 i 5 (llocs de treball plantilles), 115.1 i 2 (llocs de treball docent d’especial responsabilitat), 123.6, 124.2 (provisió llocs de treball docent), 142.3, 142.5.a), b), c), d), f) i i), 142.7.b) (director centres públics), 144.1 i 2 (projecte de direcció), 146.2.a) (claustre de professors centres públics), 147.7 (equip directiu centres públics), 148.3.a) (consell escolar centres públics), 150.2.a) i f) (director centres privats concertats), 154.2.a) (director centres privats no concertats) i DA11.1.a) i 2.a) (professionals atenció educativa).
 • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010): articles 2.1 (projecte educatiu), 4 (definició), 5 (contingut), 6 (aprovació i difusió), 7.1 (carta compromís educatiu), 8 (participació comunitat escolar), 9 (activitats complementàries, extraescolars i serveis escolars), 10.2 (programació general anual), 11 (vinculació amb l’entorn), 12.1 (acords de coresponsabilitat), 13 (serveis educatius), 16.1 (innovació pedagògica i curricular), 17.1 (estratègies didàctiques pròpies), 19.1 a) i b) (normes d’organització i funcionament), 20.1 (estructura organitzativa centres públics), 22.2 (organització pedagògica), 31.2 (projecte de direcció centres públics), 31.3 (director centres públics), 40.2 (coordinació docent centres públics), 41.1 (òrgans unipersonals de coordinació centres públics), 46.1 (consell escolar centres públics), 48.2 (claustre professorat centres públics), 49.3 (definició plantilles centres públics), 50.2 (gestió personal centres públics), 55.1, 57, 58.1, 59.1, 59.2 (avaluació del centre), DA 3.1 (centres titularitat ens locals), DA 15.2 i 5 (zones escolars rurals) i DT 2.1 (adaptació estructura organitzativa centres públics).
 • Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010): article 2 (grau d’assoliment dels objectius del projecte educatiu), article 6 (proposta de PEC i de modificació), article 8 (adequació de les NOFC al PEC), articles 23, 24 i 25 (el projecte de direcció i el projecte educatiu de centre).

Decrets reguladors de l’ordenació curricular i les ordres d’avaluació consegüents:

 • Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010): articles 7.4 (organització i horari), 9 (projecte educatiu) i 11.1 (equip educatiu).
 • Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006): article 12.2 (proposta organitzativa).
 • Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil. (DOGC núm. 5216, de 16.9.2008) (Correcció d’errada en el DOGC núm. 5317, pàg. 11008, de 12.2.2009): articles 4.5 (llengua), 8.3 (esbarjo), 10.1 (principis pedagògics i organitzatius), 10.2 (contingut), 10.4 (programacions didàctiques), 12.1 (equip docent de cicle), 13.1 (concrecions individuals) i 14.2 (alumnes nouvinguts).
 • Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5505, de 13.11.2009): articles 2.1, 2.5 (criteris d’avaluació), 4.1, 4.2 (equip docent de cicle), 5.5 (altes capacitats) i 6.3 (documents d’avaluació).
 • Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007): articles 4.3, 4.4 (llengua catalana), 4.6 (alumnes nouvinguts), 7.3 (desenvolupament curricular), 10.4 (esbarjo), 14.1 (equips docents de cicle), 18.3 (desenvolupament curricular), 18.4 (reforç), 18.5 (coordinació primària-secundària) i DA1.2 (alumnes que no cursen ensenyament religiós).
 • Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària (DOGC núm. 5155, de 18.6.2006): articles 2.1 (criteris desenvolupament curricular), 2.5 (criteris d’avaluació), 15.1 i 15.2 (documents d’avaluació).
 • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 5515, pàg. 89641, de 27.11.2009) (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007): articles 4.2, 4.3 (llengües), 4.5 (alumnes nouvinguts), 6.3 (currículum), 8.3 (educació per a la ciutadania i els drets humans), 12.2 (àmbits de coneixements), 13.9 (atenció a la diversitat), 17.1 (equips docents), 23.3 (aspectes curriculars) i DA3 (ensenyament de la religió).
 • Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 5155, de 18.6.2008): articles 2.5 i 2.8 (criteris avaluació). Aquesta ordre està modificada per l’Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6088, de 15.3.2012).
 • Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008):articles 6.2 (concreció curricular), 10.5 (límits elecció matèries) i 17 (atenció diversitat).
 • Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn (DOGC núm. 5287, de 30.12.2008): articles 2.7, 2.10 i 6.3. Aquesta ordre està modificada per l’Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012).
 • Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011): article 13 (desplegament curricular).
 • Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 8.11.2007): article 18 (contingut).
  • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009): article 5 (desplegament curricular).
  • Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 2.11.2009): articles 1.4 (desenvolupament curricular), 5.4 (projecte lingüístic), 5.5 (alumnes nouvinguts), 9.3 (acció tutorial) i 13.4 (criteris avaluació).
  • Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm.6591, de 27.3.2014): articles 2 (competència del director del centre educatiu), 3 (classificació i àmbit territorial dels llocs de treball docents), 4 (condicions de flexibilitat dels llocs de treball docents), 5 (contingut funcional dels llocs de treball docents), 7 (contingut mínim de les plantilles de professorat), 9 (criteris per definir les plantilles i els llocs de treball), 15 (concurs específic), 17 (convocatòria pública de provisió especial de llocs docents), 18 (requisits i sol·licituds), 26 (proposta de destinació provisional dels funcionaris de carrera i funcionaris en pràctiques), 27 (proposta de nomenaments d’interins en vacant de plantilla) i 28 (nomenaments de substituts docents).

  Normativa d’aplicació (Participació de la comunitat educativa)

  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006)
  • •Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009). Articles 19, 20, 26, 91, 105, 148, 152
  • Decret 202/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions de pares d’alumnes (DOGC núm. 854, de 19.6.1987)
  • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). Articles 2, 4, 7, 8, 27, 28, 45, 46 i disposició addicional 16a.