Formació instrumental

 • Nivells: 1, 2 i 3

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

Els continguts d’aquesta formació s’organitzen en tres nivells:

 • el primer nivell, en què l’aprenentatge se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural;
 • el segon nivell, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l’entorn, i
 • el tercer nivell, en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:

 • llengua,
 • matemàtiques i
 • ciències socials i naturals.

La durada aproximada d’aquesta formació és de 1.100 hores. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, la durada pot ser més llarga o menys.

 • Durada: un curs escolar per nivell
 • Organització: entre 8 i 10 h setmanals segons el nivell
 • Currículum: llengües, matemàtiques, ciències socials i naturals. Projecte: el gust per la lectura.
 • Avaluació: avaluació continua.
 • Promoció de curs i/o obtenció de certificació: al final de l’Etapa: Certificat de l’Etapa Instrumental