Normes i funcionament del centre

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)
El projecte educatiu de centre és l’element vertebrador del centre i de la seva activitat, i, per tant, en determina l’organització, la gestió i el funcionament.
Correspon al centre educatiu determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius criteris del seu projecte educatiu. L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, assolir l’èxit educatiu.

Els centres educatius han d’elaborar les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix al Decret 102/2010 , d’autonomia dels centres educatius.