Llengua catalana

  • Nivells: inicial
  • Durada: 105 h (6h a la setmana, dues edicions a l’any)
  • Organització: quadrimestral.
  • Currículum: correspon al nivell A1 del  MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).
  • Promoció de curs i/o obtenció de certificació: certificat equivalent a nivell A1