Graduat en educació secundaria per adults (GESO)

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semi-presencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres i aules de formació de persones adultes que són punts de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Els estudis consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els mòduls que estan relacionats amb l’àmbit de la comunicació, el cientificotecnològic i el social es distribueixen en dos nivells:

Mòduls del nivell I:

◦ Àmbit de la comunicació:

 • Literatura
 • Llengua catalana I
 • Llengua castellana I
 • Llengua estrangera I
 • Llengua catalana II
 • Llengua castellana II

 

◦ Àmbit cientificotecnològic:

 • Matemàtiques
 • Matemàtiques II
 • Física i química I
 • Ciències naturals
 • Educació per a la salut

 

◦ Àmbit social:

 • Ciències socials I i educació per a la ciutadania
 • Geografia I
 • Història I

 

Total mòduls del 1r nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals

 

Mòduls del nivell II:

◦ Àmbit de la comunicació:

 • Llengua catalana III
 • Llengua castellana III
 • Llengua estrangera II
 • Llengua estrangera III
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana

 

◦ Àmbit cientificotecnològic:

 • Matemàtiques III
 • Matemàtiques IV
 • Física i química II
 • Biologia i geologia
 • Tecnologia

 

◦ Àmbit social:

 • Ciències socials II i moviments migratoris
 • Geografia II
 • Història II

 

Total mòduls del 2n nivell a cursar: 14 comuns i 3 opcionals

 

Mòduls opcionals:

◦ Àmbit de la comunicació:

 • Llengua estrangera 0
 • Llengua estrangera IV
 • Taller d’escriptura creativa
 • Llengua i TIC
 • L’argumentació discursiva
 • Parlem de literatura

 

◦ Àmbit cientificotecnològic:

 • Matemàtiques inicials
 • Dietètica i nutrició
 • Medi ambient i canvi climàtic
 • Química i societat
 • Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Les finances personals i l’elaboració d’un pressupost

 

◦ Àmbit social:

 • Arts i artistes
 • Història de la música
 • Viatjar per Catalunya
 • La globalització
 • Catalunya dins l’Espanya del segle XX

 

Total mòduls opcionals a escollir: 3 mòduls opcionals a cada nivell