Competència digital COMPETIC

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Aquesta titulació equival als nivells ACTIC: inicial, bàsic i avançat.

COMPETIC inicial
Curs anual de 105 hores, amb classes d’una hora i mitja dos dies a la setmana.

En aquest curs es recullen tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

C2. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
C3. Navegació i comunicació en el món digital.
C4. Tractament de la informació escrita.

COMPETIC 1
Curs anual de 105 hores, amb classes d’una hora i mitja dos dies a la setmana.

COMPETIC 1 el poden cursar les persones que hagin superat el curs COMPETIC inicial o que n’acreditin els coneixements competencials bàsics.

En aquest curs es recullen les tres competències del nivell bàsic de l’ACTIC no recollides a COMPETIC inicial:

C1. Cultura, participació i civisme digital.
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6. Tractament de la informació numèrica.

El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.

COMPETIC 2
Curs anual de 140 hores, amb classes de dues hores dos dies en setmana.

COMPETIC 2 el poden cursar les persones que han superat o acreditat les competències del curs COMPETIC 1.

En aquest curs es recullen les vuit competències del nivell mitjà de l’ACTIC:

C1. Cultura, participació i civisme digital.
C2. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
C3. Navegació i comunicació en el món digital.
C4. Tractament de la informació escrita.
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6. Tractament de la informació numèrica.
C7. Tractament de les dades.
C8. Presentació de continguts.

El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.

COMPETIC 3
Curs anual de 105 hores, amb classes d’una hora i mitja dos dies a la setmana.

COMPETIC 3 el poden cursar les persones que han superat prèviament el curs COMPETIC 2 o acreditar-lo mitjançant el certificat ACTIC del nivell mitjà.

En aquest curs es recullen tres de les cinc competències del nivell avançat de l’ACTIC:

C4. Tractament de la informació escrita.
C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6. Tractament de la informació numèrica.
C7. Tractament de les dades.
C8. Presentació de continguts.

El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC.