Preinscripció

Documentació que cal aportar:

  • Full d’empadronament de l’infant
  • Fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor/a i del nen/a si en té
  • Fotocòpia del llibre de família – porteu també l’original-
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
  • Dues fotografies mida carnet
  • Fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat
  • Fotocòpia dels documents acreditatius que vulgueu al·legar: família monoparental/nombrosa, discapacitat, proximitat per lloc de treball del pare/mare…
  • Podeu trobar més informació a: