Beques i ajuts

 

 

Hem rebut del Consell Comarcal del Baix Llobregat la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2018-2019.

La sol·licitud les podeu entregar fins al 4 de maig a la direcció o secretaria del centre.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

 • SOL.LICITUD beques menjador 18-19 per a la realització de la consulta a l’Agència Tributària
 • Certificat de convivència actual (demanar-lo a l’Ajuntament)
 • Fotocòpia NIF o NIE dels membres de la unitat familiar (En el cas de no disposar de NIF o NIE adjuntar fotocòpia llibre de família o certificat de naixement)
 • Certificat de l’Agència d’habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per pagar lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencial.
 • Ingressos no subjectes a IRPF:
 • Renda Garantida de ciutadania o equivalent: document acreditatiu i el seu import de l’any 2017 (PIRMI)
 • Pensió per aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’any 2017
 • Les persones que estiguin donades d’alt al sistema especial de treballadors de la llar, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2017.

DOCUMENTACIÓ SITUACIONS ESPECÍFIQUES

 • Fotocòpia del títol de família monoparental o nombrosa (si és el cas)
 • Infants en acolliment, s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la infància i l’Adolescència.
 • En cas de discapacitat de l’alumne o germans aportar el Certificat que acrediti la discapacitat, emès per un centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes
 • Conveni o sentencia de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia

En cas de germans, cal aportar una única sol·licitud per família amb la corresponent documentació.

 

Us informem que si esteu interessats a sol·licitar L’AJUT DE MATERIAL, SORTIDES I COLÒNIES per al proper curs 2018-2019 podeu passar per direcció i recollir les sol·licituds (també us les enviem per correu electrònic).

 

La documentació que cal aportar és la següent:

 1. Imprès de sol·licitud normalitzat, degudament complimentat amb tots els apartats i la corresponent signatura: Impres AJUT BEQUES SORTIDES MATERIAL ; Impres AJUT BEQUES COLÒNIES
 2. Certificat de convivència expedit per l’Ajuntament.
 3. Rebut de pagament de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual.
 1. Fotocòpia de la declaració de la renda de l’últim any fiscal de cadascun dels membres majors d’edat de la unitat familiar de convivència.
 2. En els casos en què no constin ingressos declarats de l’any anterior, o en casos que hi hagi una modificació substancial de la situació econòmica (ja sigui una millora, o un empitjorament) cal presentar justificants actuals (nòmines, prestacions d’atur, pensions alimentàries, viduïtat, orfandat, llarga malaltia…) dels tres últims mesos. Si tampoc això és possible cal presentar una declaració responsable sobre la situació econòmica de la família. Aquestes situacions seran discrecionalment valorades per la Comissió Avaluadora.
 3. Si les persones sol·licitants no poden ajuntar la documentació referida a la capacitat econòmica, però es troben en seguiment i pla de treball per part del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament del Papiol, es podrà fer una valoració estimada d’ingressos d’acord amb la informació de què es disposi a l’equip de Serveis Socials.
 4. Original i fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, si s’escau.
 5. Certificat de disminució del Departament de Benestar Social i Família, si s’escau.
 6. En cas de famílies monoparentals i/o nombroses, documentació acreditativa (sentències judicials, conveni regulador…). En cas de no cobrar la pensió establerta, la denúncia corresponent.
 7. Carnet de família nombrosa vigent i/o família monoparental, si s’escau.

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ÉS EL 4 DE MAIG.