Consell Escolar

El Consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. La funció del consell escolar és la de participar en la  presa de desicions vers el funionament i organització del centre, el projecte educatiu, el pressupost,…

El centre determina la composició del Consell escolar en les  NOFC, d’acord amb el PEC i la legislació vigent.
El Consell Escolar del centre està integrat per les següents persones:

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR Funcions:

Donar vist-i-plau al PEC que la direcció aprova i les modificacions corresponents.

Donar vist-i-plau a la PGA del centre i avaluar-ne els resultats.

Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

Donar vist-i-plau el NOFC i les modificacions corresponents.

Donar vist-i-plau a la carta de compromís educatiu.

Donar vist-i-plau al pressupost anual del centre i al rendiment de comptes.
Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

Participar en el procés de selecció i en la proposta de cessament del director/a.
Intervenir en la resolució de conflictes i, si s’escau, revisar les sancions dels alumnes.

Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries, extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

Qualsevol altra que li sigui atribuïda a les NOFC.

 

 

 

President JOSEP PAINOUS ESCOFET
Cap d’estudis JESÚS QUINTANA CONEJERO
Secretaria GEMMA GIMÉNEZ SANCHÍS
Representant dels mestres MONTSERRAT SANJOSÉ PIJOAN
Representant dels mestres MARTA SANTAFÉ JIMENEZ
Representant dels mestres CARME MEMBRIVE FERNANDEZ
Representant dels mestres NÚRIA GONZÀLEZ EDO
Representant dels mestres NÚRIA MARTÍNEZ AMBRÓS
Representant dels mestres CRISTINA MANGLANO PALLARES
Representant de les Famílies LOLI FERNANDEZ
Representant de les Famílies RUTH RUIZ
Representant de les Famílies CRISTINA SALA
Representant de les Famílies WERLINA ARENAS
Representant de les Famílies VANESSA BLANCO
Representant de l’AMPA ÒSCAR PÉREZ
Representant de l’AJUNTAMENT JUDIT GRAU
Representant PAS SARA MARTÍNEZ

Organització del Consell Escolar : El Consell escolar s’organitza en les següents comissions de treball

JUNTA ECONÒMICA La presideix el director i es reuneix com a mínim un cop al curs.

Funcions:
Fer la proposta al Consell escolar del pressupost anual del centre i fer-ne el seguiment.

President JOSEP PAINOUS ESCOFET
Secretaria GEMMA GIMÉNEZ SANCHÍS
Representant dels mestres CARME MEMBRIVE FERNANDEZ
Representant de les Famílies VANESSA BLANCO / RUTH RUIZ
Representant de l’AMPA ÒSCAR PÉREZ
Representant de l’AJUNTAMENT JUDIT GRAU

 

COMISSIÓ PERMANENT La presideix el director/ra del centre i es reuneix amb caràcter d’urgència, quan no sigui possible la convocatòria ordinària del Consell Escolar. De forma ordinària es reuneix el primer dilluns de cada mes del curs escolar.
President JOSEP PAINOUS ESCOFET
Cap d’estudis JESÚS QUINTANA CONEJERO
Secretaria GEMMA GIMÉNEZ SANCHÍS
Representant dels mestres MONTSERRAT SANJOSÉ PIJOAN
Representant de les Famílies WERLINA ARENAS / CRISTINA SALA / VANESSA BLANCO
Representant de l’AMPA ÒSCAR PÉREZ / BLAS GARCIA / ANNA VARELA
Representant de l’AJUNTAMENT JUDIT GRAU

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA La presideix el director/ra del centre

Funcions:
– Prevenció de les conductes asocials que es puguin donar al centre.
– Aplicació de les sancions que corresponguin.
– Seguiment de l’evolució de l’alumnat amb conductes asocials.

President JOSEP PAINOUS ESCOFET
Secretaria GEMMA GIMÉNEZ SANCHÍS
Cap d’estudis JESÚS QUINTANA CONEJERO
Representant dels mestres MARTA SANTAFÉ JIMENEZ
Representant dels mestres CRISTINA MANGLANO PALLARES
Representant de les Famílies WERLINA ARENAS
Representant de les Famílies CRISTINA SALA
Representant de l’AMPA ÒSCAR PÉREZ
Representant de l’AJUNTAMENT JUDIT GRAU

 

COMISSIÓ DE MENJADOR Es reuneix un cop per trimestre de forma ordinària.

Cada curs, és la que dóna el vist-i-plau a la renovació del contracte de l’empresa, la qual cosa orienta a l’AMPA i Consell Escolar a l’hora de prendre la decisió.

S’encarrega de tramitar i donar solució als problemes que es puguin generar i a fer propostes de millora.

 

President JESÚS QUINTANA CONEJERO
Professor Infantil NÚRIA MARTÍNEZ AMBRÓS
Professor Primària CARME MEMBRIVE FERNANDEZ
Representant AMPA ÒSCAR PÉREZ
Representant EMPRESA IMMA
Encarregada del servei ROSER AROCA

 

COMISSIÓ D’IGUALTAT I  COEDUCACIÓ Té la funció de vetllar per

-La necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels dos sexes.

Les estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació.

Referent de gènere CRISTINA MANGLANO PALLARES
Representant mestres CRISTINA MANGLANO PALLARES
Representant famílies Per a escollir
Representant AMPA ÒSCAR PÉREZ
Representant AJUNTAMENT JUDIT GRAU