Documents del Projecte Educatiu

1.- PEC: Projecte Educatiu de Centre

2.- PdD: Projecte de Direcció

3.- PGA: Programació General Anual 2020-2021

4.- MAC: Memòria Anual de Centre 2019-2020

5.- NOFC: Normes i Fucnionament de Centre

6.- Carta de Compromís i addenda

7.- PDC: Projecte de Convivència

8.- PLC: Projecte lingüístic

8.- PAT: Pla d’Acció Tutorial

9.- PAD: Pla D’atenció a la Diversitat

10.- Pla Digital del centre 

11.- Pla d’Emergència

12.- Pla d’organització del curs 2020-2021

 

Si hi algun problema a l’hora d’accedir al document copia i enganxa aquesta adreça a la barra d’internet: https://bit.ly/2JEl6mX