Educació Primària

Veure-ho en pdf

Descripció

L’etapa d’educació primària comprèn els ensenyaments que tots els alumnes han de cursar obligatòriament abans de l’educació secundària obligatòria.

Aquesta etapa consta de sis cursos acadèmics: comencen normalment l’any en què compleixen 6 anys i acaben als 12.

 

Organització

L’educació primària s’organitza en cursos, repartits en tres cicles:

 • Cicle inicial: 1r i 2n nivell.
 • Cicle mitjà: 3r i 4t nivell.
 • Cicle superior: 5è i 6è nivell.

 

Competències bàsiques

Una competència bàsica és la capacitat per resoldre problemes reals aplicant, de manera conjunta, coneixements, habilitats pràctiques i actituds.

En acabar l’escolarització obligatòria els vostres fills han d’haver assolit les competències bàsiques que els permetin continuar formant-se alhora que incorporar-se a la societat com a ciutadans actius.

Les competències bàsiques tenen un caràcter transversal, que vol dir que es treballen a partir de diferents continguts curriculars d’una o diverses àrees de coneixement. Són les següents:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència matemàtica
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència artística i cultural
 • Competència digital
 • Competència social i ciutadana
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

 

Àrees de l’educació primària

Les àrees de coneixement en què s’organitza l’educació primària estan organitzades en àmbits:

 • Àmbit lingüístic
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Aranès, a la Vall d’Aran
  • Primera llengua estrangera
 • Àmbit matemàtic
  • Matemàtiques
 • Àmbit de coneixement del medi
  • Coneixement del medi natural
  • Coneixement del medi social i cultural.
 • Àmbit artístic
  • Educació artística: visual i plàstica, música i dansa
 • Àmbit d’educació física
  • Educació Física
 • Àmbit d’educació en valors
  • Educació en valors socials i cívics o Religió

Cada àmbit té unes competències pròpies, que s’agrupen en dimensions:

 • Àmbit lingüístic
  • Dimensió comunicació oral
  • Dimensió comprensió lectora
  • Dimensió expressió escrita
  • Dimensió literàriav
  • Dimensió plurilingüe i intercultural
 • Àmbit de matemàtiques
  • Dimensió resolució de problemes
  • Dimensió raonament i prova
  • Dimensió connexions
  • Dimensió comunicació i representació
 • Àmbit de coneixement del medi
  • Dimensió món actual
  • Dimensió salut i equilibri personal
  • Dimensió tecnologia i vida quotidiana
  • Dimensió ciutadania
 • Àmbit artístic
  • Dimensió percepció, comprensió i valoració
  • Dimensió interpretació i producció
  • Dimensió imaginació i creativitat
 • Àmbit d’educació física
  • Dimensió activitat física
  • Dimensió hàbits saludables
  • Dimensió expressió i comunicació corporal
  • Dimensió joc motor i temps de lleure
 • Àmbit de l’educació en valors
  • Dimensió personal
  • Dimensió interpersonal
  • Dimensió social

Aquestes competències pròpies de cada àmbit contribueixen a desenvolupar les competències bàsiques.

Cada escola pot concretar l’horari de les diferents àrees en el marc general de les hores mínimes establertes per a tota l’etapa i que són les següents:

Avaluació

L’avaluació a l’educació primària és contínua i global, és a dir, que es tenen en compte el progrés i l’evolució dels vostres fills en el conjunt de totes les àrees i al llarg de cada curs.

Té un caràcter formatiu, que vol dir que ha de servir per constatar els avenços dels vostres fills, detectar les seves dificultats i adoptar, al més aviat possible, les mesures necessàries perquè puguin continuar amb èxit els seus aprenentatges. Per aquest motiu es fomenten les activitats d’autoavaluació i de coavaluació, així com que els alumnes coneguin els criteris d’avaluació que s’apliquen a cada àrea, que són els que determinen el grau d’assoliment de les competències bàsiques.

L’avaluació té també l’objectiu de valorar l’assoliment de les competències bàsiques i, especialment, el de les competències pròpies de cada àmbit, agrupades en dimensions.

Al final de cada trimestre rebreu un informe escrit per part del tutor. A l’informe hi haurà una valoració dels aprenentatges i del procés maduratiu dels vostres fills. A més de l’informe, l’escola us pot fer arribar comentaris i observacions quan ho consideri necessari.

La decisió que un alumne o alumna estigui un any més en qualsevol dels tres cicles de l’etapa l’ha de prendre la comissió d’avaluació de l’escola i només es pot fer una vegada al llarg de l’educació primària, a excepció dels nens i nenes amb pla individualitzat, que poden ampliar un curs més la seva permanència en l’etapa.

Aquesta decisió s’ha de prendre valorant l’assoliment dels objectius programats, l’opinió de les famílies i les repercussions positives i negatives que pugui tenir cada una de les opcions possibles.

En el cas que el vostre fill no hagi superat alguna de les àrees de llengües o matemàtiques en acabar 6è, haurà de realitzar, durant l’estiu, les activitats de reforç que l’indicarà el centre. Aquestes activitats les haurà de lliurar al tutor o tutora de 1r curs d’ESO per tal que les tingui en compte en l’avaluació inicial i en la planificació de possibles actuacions de reforç.