Qui som

La missió de la nostra escola ha de partir d’un exercici de la funció directiva compromès amb la comunitat i la seva diversitat i que s’ajusti a les necessitats i singularitats dels diferents àmbits en què hi conviuen els/les nostres alumnes, més enllà de l’escola.

Ens hem de convertir, doncs, en un escola inclusiva: equiparadora de desigualtats i diferències. Hem d’afavorir un espai d’igualtatd’oportunitats amb objectius compartits que respectin les motivacions i interessos dels diferents àmbits de la comunitat escolar per millorar progressivament els nostres resultats educatiusi la formació de ciutadans/es amb esperit crític.

D’aquesta manera, garantirem al nostre alumnat una formació que els hi permeti enfrontar-se a situacions de la vida quotidiana amb èxit partint del “saber ser” i “saber estar”; entenent la vàlua que la cohesió socialté en tot aquest procés i la concepció de l’aprenentatge com un procés continuat al llarg de tota la vida.

Per tal de concretar aquesta proposta, presentem el següent ideari:

  • Desenvolupament integral de l’alumnat. La nostra escola afavoreix que l’alumnat pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats escolars i personals, tot respectant les necessitats de cadascú/na. Creiem que d’aquesta manera podrem aconseguir que els infants esdevinguin adults/es competentsque puguin resoldre i fer front a diferents situacions de la vida quotidiana.

 

  • Aconfessional i pluralista. La nostra escola respecta les diferents formes de pensar i és oberta a tothom i les seves ideologies. La nostra diversitat ens ajuda a viure i conviure en opcions diferents a la pròpia des de la vessant més positiva possible.

 

  • Escola catalana. Tot i tenir una realitat lingüística majoritàriament castellanoparlant, el català és la llengua pròpia i vehicular en els diferents processos d’ensenyament i aprenentatge.

 

  • Som solidaris/es i tolerants. Eduquem en la comprensió a la resta, la solidaritat i la no discriminació de la diferència.

 

  • Som coeducatius/ves. A l’escola desenvolupem un projecte des del curs 2018-2019 encaminat a què els infants creixin entenent la igualtat entre gèneres, la diversitat d’opcions i la problemàtica social actual referida a la violència masclista.

 

  • Promovem els valors democràtics. Per tal de formar ciutadans des de la versió més integral, incorporem accions a les assemblees de delegats/des i de cada classe per participar i arribar a acords de manera consensuada i respectuosa.

 

  • Oferim un ensenyament individualitzat. A l’escola optimitzem els recursos humans i materials per tal d’ajustar les mesures d’atenció a la diversitat a les necessitats reals dels infants.

 

  • Ensenyament actiu i innovador. Des del present curs escolar treballem l’àrea de Descoberta de l’Entorn i Medi Natural, Social i Cultural mitjançant projectes. És un dels puntals de la nostra línia pedagògica a més del treball mitjançant tallers a Matemàtiques, Artística, projecte interdisciplinari o CUEME, entre d’altres, que nomenarem més endavant al present document.

 

  • Som respectuosos/es amb l’entorn i compromesos/es amb el medi ambient. Aprofitem les oportunitats de l’entorn per treballar la sostenibilitat: generació i reciclatge de residus, mobilitat segura, consum responsable, ús eficient del paper, cura del nostre hort, etc.

 

  • Fomentem la participació de tota la comunitat escolar. Durant cada curs escolar, oferim diferents oportunitats a tots els sectors de la comunitat per tal de participar al dia a dia de l’escola: pares/mares delegats/des, activitats amb famílies a les aules, participació a xerrades formatives per a famílies, etc.