Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de govern de l’escola.

Està format per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, un representant de l’Ajuntament i l’equip directiu, d’aquest, recau la presidència en la figura de la direcció i, la secretaria en la figura de la secretaria, qui fa aquesta funció amb veu, però sense vot.

Les seves funcions són entre altres són:

 • Aprovar la Programació General Anual (PGA) i la Memòria Anual.
 • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Aprovar les Normes d’Organiotzació i Funcionament del Centre (MOFC).
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.

La composició del Consell Escolar de la nostra escola és:

 • Josep Manel Albiac (jalbiac@xtec.cat). President com a director de l’Escola.
 • Montse Solé Ferré (msole124@xtec.cat). Cap d’estudis.
 •        Ferran Albiac Viñolas (falbiac@xtec.cat). Secretari.
 • Remei Joseantonio Buenavista (rjose@xtec.cat). Representant del sector mestres.
 • Raquel Martos Enseñat (rmartos3@xtec.cat). Representant sector mestres.
 • Júlia Muñoz Cubells (jmunoz53@xtec.cat). Representant del sector mestres.
 • Jésica Delgado Puebla (jdelda42@xtec.cat). Representant sector PAS.
 • Meritxell Pérez Ripoll (ampaeflix@gmail.com). Representant de l’AMPA.
 • Raquel González Marmol (raquelgm8@gmail.com). Representant sector pares i mares.
 • Marta Gàzquez Sugrañes . Representant sector pares i mares.
 • Josep Sans Calanda. Representant sectors pares i mares.