La nostra escola des de ja fa molts anys aposta per la llengua estrangera i això s’ha vist reflectit amb els nombrosos projectes que en que hem format part com comènius, oràtors, plans d’innovació… i aquest curs 2014-15 hem començat a formar part del GEP o Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme.

El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme va començar el curs 2013-14 i està format per centres de primària i secundària d’arreu de Catalunya. Entre els principals objectius, destaca: consolidar el català, garantir el domini equivalent de les dues llengües oficials a l’acabar l’ensenyament obligatori, incrementar l’ús i el coneixement de diverses llengües estrangeres, i afermar les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut.

Trobareu informació de cursos anteriors a http://blocs.xtec.cat/ceipflixplurilinguisme/