Projecte Lingüístic del Centre

L’escola Can Salvi ha participat en el projecte ILEC (Impuls a la lectura) durant tres cursos acadèmics. Aquest projecte forma part del Pla Nacional de Lectura que impulsa el Departament d’Ensenyament amb l’objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes.

Amb aquest projecte es potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Gràcies a aquesta formació el professorat de la nostra escola ha obtingut eines, orientacions, recursos, materials didàctics i ha compartit bones pràctiques per treballar amb els alumnes la comprensió lectora, per tal que aquests vagin incorporant i sistematitzant estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/projectes-educatius/ambit-curricular/impuls-lectura/impulsm.jpg

Aquí trobareu més informació.