Racons

A l’escola Can Salvi fem racons a Educació Infantil i a Cicle Inicial.

EL TREBALL PER RACONS

Els racons són uns espais delimitats de la classe on l’alumnat, individualment o en petits grups, realitza simultàniament diferents activitats d’aprenentatge.

El plantejament del treball per racons respon a la necessitat d’establir metodologies que donin resposta a les diferències, interessos i ritmes d’aprenentatge de cada nen o nena. Metodologies més creatives i flexibles amb les quals els infants, guiats per les propostes d’activitats, aprenen a observar, explorar, manipular, experimentar, descobrir, crear…

Amb el treball per racons l’infant participa activament en la construcció del seu aprenentatge i adquireix tot el protagonisme. El mestre/a li ha de facilitar l’accés al coneixement afavorint la interacció amb l’objecte d’aprenentatge i amb els propis companys i companyes.

Avantatges:

  • Potencia la necessitat i ganes d’aprendre dels infants, d’adquirir coneixements nous.
  • Desenvolupa l’esperit de recerca d’investigació i afavoreix la utilització de diferents tècniques i estratègies d’aprenentage a l’hora de trobar solucions als problemes plantejats.
  • Ajuda als infants a ser conscients de les pròpies possibilitats, a valorar els avenços i a acceptar l’error com a part del procés d’aprenentatge.
  • Afavoreix notablement l’autonomia de l’infant.

Organització:

Les mestres porten un control de manera que cada nen passi per tots els racons de treball proposats. Sempre que es fan racons hi ha dos mestres a l’aula de manera que cadascuna supervisa d’uns racons concrets. Segons el tipus d’activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre, en d’altres els nens poden funcionar amb força autonomia.

 Racons de Lectoescriptura

La Lectoescriptura és un procés de construcció lent i progressiu que requereix una intervenció educativa adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i que s’adapti a les diferents necessitats dels alumnes. Els racons són un espai d’intercanvi i d’activitat compartida que pot ser molt adequat per motivar i practicar la lectoescriptura (confegir paraules, consciència fonològica, escriptura espontània…).

Racons de Matemàtiques

Els Racons Matemàtics faciliten l’aprenentatge de l’alumne a l’àrea de matemàtica. Els conceptes més abstractes els treballem de forma manipulativa, vivencial i lúdica de manera que tots els alumnes puguin arribar a assolir el contingut (sèries numèriques, seriacions, geoplà, figures geomètriques…).

En conclusió, els racons són una de les activitats preferides pels nens/es,  els quals permeten una certa flexibilitat en el treball, deixen lloc a la creativitat i la imaginació de l’infant i, especialment, li deixen espai i temps per pensar.