Salut

  • D’acord amb les recomanacions elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pels departaments d’Ensenyament i de Salut, davant d’un infant amb febre l’escola contactarà amb el pare, mare o tutor legal i li demanarà que el reculli tan aviat com sigui possible.

 

 

  • En general, quan algun alumne/a pateixi algun  tipus  de  dolència,  no es podrà reincorporar a l’escola  fins  que  el  metge  ho  comuniqui a la família.

 

  • Per poder administrar medicament als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d’aportar una autorització on es demani, al director/a del centre, l’administració al fill o filla del medicament prescrit d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat i se n’autoritzi l’administració als professionals del centre.

 

  • És molt important informar als mestres tutors de qualsevol tipus d’al·lèrgia, atacs d’asma, epilèpsies, … que puguin patir els infants.

 

  • Segons la normativa vigent, recordem que no es pot fumar dins el recinte escolar inclòs el pati.